Pwy sy'n rhedeg Cymru? 2017 Adnoddau

Pwy sy'n rhedeg Cymru? 2017 Adnoddau

Pwy sy'n rhedeg Cymru? 2017

Prif weithredwyr

Menywod yn parhau heb gynrychiolaeth ddigonol o ran rolau Prif Weithredwr ar draws y rhan fwyaf o sectorau

14% Awdurdodau Lleol

27% Cyrff a noddir gan Lywodraeth Cymru

60% Byrddau lechyd ac Ymddiriedolaethau

42% 100 o elusennau mwyaf Cymru

6% 100 o'r prif fusnesau yng Nghymru

Heddlu

Menywod heb gynrychiolaeth ddigonol ar bob lefel o fewn yr heddlu

29% Comisiynwyr Heddlu a Throseddu, a Dirprwyon

12% Prif Gwnstabliaid a Dirprwy Brif Gwnstabliaid

Education

38% o Is-gangellorion

21% o Benaethiaid colegau addysg bellach

33% o Brifathrawon ysgolion uwchradd

60% o'r holl brifathrawon

yn fenywod

Gwasanaeth Tân ac Achub

33% o Brif Swyddogion Tân a Dirprwy Brif Swyddogion Tân

Gwleidyddiaeth Gymreig

Mae gwahaniaeth mawr o ran lefelau cynrychiolaeth menywod yng ngwleidyddiaeth Cymru o 50% o ASE i ddim ond 5% o arweinyddion cyngor

ASE 50%

Aelodau Cynulliad 42%

Cabinet Llywodraeth Cymru 33%

Cynghorwyr 26%

AS 23%

Arweinwyr Cyngor 9%

Ein hargymhellion

1. Llywodraeth Cymru i adeiladu ar fentrau cyfredol i daclo rhwystrau a meithrin hyder ymysg y rheini o'r grwpiau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol sydd â diddordeb i sefyll ar gyfer penodiadau cyhoeddus a swyddi etholedig, gan ganolbwyntio ar gefnogi pobl anabl.

2. Rydym yn galw ar bob sector i wella'r data maen nhw'n casglu'n rheolaidd, a chyhoeddi ar amrywiaeth pobl yn yr uwch swyddi.

3. Dylai Llywodraeth y DU gyhoeddi gwerthusiad y Mynediad i Arian Swydd Etholedig, ac ar sail y dystiolaeth, ddarparu'r ateb mwyaf effeithiol i sicrhau bod gan bobl anabl gyfleoedd cyfartal i ennill a dal swydd etholedig.