Building with street sign Building with street sign

Sut rydym yn gweithio gyda’r Llywodraeth

Corff statudol hyd braich yw’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol a sefydlwyd gan Ddeddf Cydraddoldeb 2006. Rydym yn gweithredu’n annibynnol o Lywodraeth y DU a Llywodraethau Cymru a’r Alban.

Er bod ein cyllid yn cael ei ddarparu gan y Gweinidog dros Fenywod a Chydraddoldebau ac rydym yn aml yn gweithio gyda’r Llywodraeth i geisio dylanwadu ar gynnydd ar gydraddoldeb a hawliau dynol, nid ydym yn ymgymryd â busnes y Llywodraeth na’i swyddogaethau ar ei rhan.  

Dogfen fframwaith

Mae gan y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol ddogfen fframwaith sy’n amlinellu ei berthynas gyda’r Llywodraeth a sut mae’n gweithredu’n annibynnol fel corff hyd braich.   Swyddfa Cydraddoldebau’r Llywodraeth o fewn yr Adran Addysg yw ein huned noddi.

Lluniwyd y ddogfen fframwaith mewn perthynas â’n cyn adran noddi - yr Adran Dros y Cyfryngau, Diwylliant a Chwaraeon. Cafodd ei llunio i fod yn gyson â darpariaethau Deddf Cydraddoldeb 2006 a gofynion Egwyddorion Paris,  sy’n diogelu annibyniaeth weithredol y Comisiwn.

Mae’r ddogfen yn manylu ar sut mae’r Comisiwn yn gweithredu ym meysydd megis rheolaethau gwario, recriwtio ac ateb cwestiynau seneddol mewn ffordd sy’n sicrhau ei fod yn gallu cyflawni ei swyddogaethau statudol wrth aros yn gwbl atebol am ei berfformiad corfforaethol a’i ddefnydd o arian cyhoeddus.

Diweddarwyd ddiwethaf: 10 Jan 2018