Building with street sign Building with street sign

Ein strategaeth

Cynllun Strategol

Mae ein Cynllun Strategol yn amlinellu sut y byddwn yn cyflawni yn erbyn ein cylch gwaith statudol. Drwy gyfres o Nodau Strategol, mae’n amlinellu sut y byddwn yn taclo heriau allweddol a nodwyd yn ein hadolygiad yn 2015 ar gynnydd Prydain tuag at amddiffyn cydraddoldeb a hawliau dynol, ‘A yw Prydain yn Decach?'  

Mae’n ofynnol i ni adolygu ein Cynllun Strategol bob tair blynedd, ar ôl ymgynghori ag ystod eang o randdeilwyr.  

Nodau Strategol ar gyfer 2016-19

1. Effaith arwyddocaol – i sicrhau cynnydd ym maes cydraddoldeb a hawliau dynol yn y  meysydd blaenoriaeth

2. Sylfaen tystiolaeth gref – i ddarparu tystiolaeth a chraffter awdurdodol

3. Isadeiledd  cynaliadwy - i sicrhau isadeiledd effeithiol a chynaliadwy i amddiffyn hawliau wrth eu rhoi ar waith

4. Gallu wedi’i wella – i fod yn gorff cenedlaethol awdurdodol, annibynnol ac arbenigol

 

Cynllun Busnes

Mae’r Cynllun Strategol yn gosod y fframwaith ar gyfer ein Cynllun Busnes blynyddol. Mae hwn yn amlinellu’r gwaith y byddwn yn ei wneud yn y flwyddyn i ddod i gyflawni ein strategaeth. Yn 2016/17, mae ein rhaglenni gwaith yn cynnwys:

Gwella mynediad i gyfiawnder a thriniaeth yn y system cyfiawnder troseddol

Nid yw hawliau nag amddiffyniadau cyfreithiol o unrhyw werth heblaw bod gan bobl fynediad i gyfiawnder pan eir yn groes iddynt. Byddwn yn defnyddio ein pwerau cyfreitha strategol i herio ffioedd tribiwnlys cyflogaeth newydd, tynnu sylw at effaith cyfyngiadau cymorth cyfreithiol  ar garcharorion anabl, a gwella profiadau plant a phobl fregus eraill yn y system cyfiawnder troseddol.

Hyrwyddo cyfranogiad gwleidyddol a rhyddid mynegiant, a diogelu preifatrwydd

Mae gan benderfyniadau gwleidyddol effaith uniongyrchol ar ein bywydau ac, felly, mae gennym oll hawl i ddylanwadu ar hyn. Byddwn yn gweithio gyda phartneriaid i fynd i’r afael â phryderon sy’n ymddangos ynglŷn â chyfyngiadau ar ryddid mynegiant mewn sefydliadau addysg uwch a monitro datblygiadau ym maes preifatrwydd data, goruchwyliaeth a gwrtheithafiaeth.

Hyrwyddo cydraddoldeb o ran llwybrau at waith, triniaeth ddeg yn y gweithle a chyfle cyfartal ar gyfer camu ymlaen

Mae sicrhau bod gan bobl y cyfle i gyfranogi i’w llawn botensial yn y farchnad lafur yn golygu eu bod yn gallu bod yn annibynnol yn ariannol a bod busnesau’n gallu gwneud y gorau o’r gronfa doniau.  Byddwn yn hyrwyddo argymhellion ein hymchwil ar feichiogrwydd a mamolaeth yn y gwaith, datblygu ymagwedd strategol newydd i daclo bylchau cyflog o ran rhyw, anabledd a hil a hyrwyddo camau cyfreithlon i wella amrywiaeth ar fyrddau.  

Taclo rhagfarn a lleihau trais ar sail hunaniaeth

Mae gan bawb yr hawl i fod yn rhydd rhag triniaeth greulon, annynol a diraddiol, a hawl i urddas. Byddwn yn ceisio helpu i ddatblygu ymagwedd fwy integredig ar draws y system cyfiawnder troseddol i atal troseddau casineb a’u taclo. Byddwn yn parhau i weithio gyda chyrff cyhoeddus i wella eu hymagwedd at atal ac ymateb i aflonyddu ar sail anabledd.

Safon byw ac annibyniaeth bersonol

Mae gan bawb yr hawl i safon byw ddigonol, gan gynnwys lleiafswm hawl i fwyd, dillad a thai. Byddwn yn comisiynu asesiad ar a yw newidiadau i’r system lles wedi effeithio ar gyfle cyfartal a hawliau dynol pobl sy’n rhannu rhai nodweddion gwarchodedig. Byddwn hefyd yn lansio ymchwiliad i dai ar gyfer pobl anabl a pharhau i bwyso am newidiadau i sicrhau mynediad i bobl anabl i wasanaethau rheilffyrdd a bysys, tacsis, a hawl i driniaeth deg wrth hedfan. 

Diweddarwyd ddiwethaf: 17 Oct 2016