Building with street sign Building with street sign

Ein Comisiynwyr, Pwyllgorau a Threfn Lywodraethol

Bwrdd Comisiynwyr

Ein Bwrdd Comisiynwyr yw’r corff gwneud penderfyniadau ar y lefel uchaf yn y sefydliad, yn gyfrifol ar gyfer golwg gyffredinol strategol y Comisiwn.

Mae’r Bwrdd yn cynnwys:

  • David Isaac (Cadeirydd)
  • Caroline Waters OBE (Dirprwy Gadeirydd)
  • June Milligan (Comisiynydd Cymru)
  • Dr Lesley Sawers (Comisiynydd yr Alban)
  • Susan Johnson OBE
  • Lorna McGregor
  • Yr Athro Swaran Singh
  • Yr Arglwydd Shinkwin 
  • Rebecca Hilsenrath (Prif Weithredwr)

Caiff ein Cadeirydd a’n Comisiynwyr eu penodi gan y Gweinidog dros Fenywod a Chydraddoldebau ac maent yn awdurdodau arweiniol ym maes cydraddoldeb a hawliau dynol: gweler eu bywgraffiadau.

Maent yn benodiadau cyhoeddus a wneir gan y Gweinidog dros Fenywod a Chydraddoldebau.

Mae gan y Bwrdd rôl golwg cyffredinol strategol. Nid yw yn uniongyrchol yn rheoli gweithrediadau’r Comisiwn, ond yn dirprwyo’r rôl honno i Brif Weithredwr a staff y Comisiwn. Mae’n dal y Prif Weithredwr a’r staff yn atebol drwy fonitro perfformiad yn erbyn blaenoriaethau strategol y Comisiwn a sicrhau bod adnoddau’n cael eu defnyddio i effaith dda.

Bydd y Bwrdd yn cyfarfod tua chwe gwaith y flwyddyn, ac rydym yn cyhoeddi cofnodion cyfarfodydd Bwrdd diweddar.

Ein Pwyllgorau

Caiff ein gwaith hefyd ei lywio gan dri Phwyllgor statudol:

Mae’r Pwyllgorau hyn, yr amlinellir eu rolau yn Neddf Cydraddoldeb 2006, yn rhoi arweiniad i’r Comisiwn ynglŷn ag arfer ei swyddogaethau yng Nghymru, yr Alban, ac o ran anabledd, ac yn bwrw golwg cyffredinol ar arfer rhai swyddogaethau a ddirprwywyd. Caiff y Pwyllgorau statudol eu cadeirio gan Gomisiynwyr, a chaiff eu haelodaeth ei recriwtio gan y Comisiwn er mwyn eu harbenigedd a’u profiad.

Mae gennym ddau bwyllgor anstatudol ychwanegol a sefydlwyd gan y Comisiwn i gefnogi a llywio ein rhaglen waith a gwneud penderfyniadau.

Comisiynwyr sydd wrth lyw’r ARAC a HRRC ill dau ac mae ganddynt aelodaeth annibynnol ac o gomisiynwyr fel ei gilydd.

Hefyd mae gennym:

i roi gwybodaeth a llywio gwaith y Comisiwn i amddiffyn a hyrwyddo hawliau a chydraddoldeb i bobl anabl.

Ein Trefn Lywodraethol

Mae ein Fframwaith Llywodraethol yn amlinellu’n fanwl rolau a chyfrifoldebau’r Bwrdd Comisiynwyr, ein Pwyllgorau statudol ac anstatudol, uwch reolwyr a swyddogion. Fe’i cynlluniwyd i sicrhau bod y Comisiwn yn gweithredu’n unol ag arfer orau ac mewn modd sy’n ennyn hyder cyhoeddus.

Caiff ein perthynas gyda’r Llywodraeth, a sut mae’r Comisiwn yn gweithredu fel corff annibynnol hyd braich ei amlinellu mewn Dogfen Fframwaith Llywodraeth-Comisiwn a nodyn o'r egwyddorion cyffredinol Mae’r dogfenni hyn yn manylu ar sut ‘rydym yn gweithredu ym meysydd megis rheolaethau gwario, recriwtio ac ymateb i’r Senedd mewn modd sy’n sicrhau ein hannibyniaeth rhag y Llywodraeth a’n gallu i gyflawni swyddogaethau statudol wrth aros yn gwbl atebol dros ein perfformiad corfforaethol a defnydd o arian cyhoeddus.

Cofrestr Buddiannau Comisiynwyr

Diweddarwyd ddiwethaf: 21 Sep 2018