Disabled friends laughing together Disabled friends laughing together

Ymchwiliad i dai ar gyfer pobl anabl

Ar 12 Rhagfyr 2016 lansiodd y Comisiwn ymchwiliad ffurfiol ar dai i bobl anabl. Bydd yn bwrw golwg ar b’un ai a yw argaeledd tai hygyrch a chymwysadwy, a’r gwasanaethau cymorth yn ei gylch, yn cyflawni hawliau pobl anabl i fyw’n annibynnol. Bydd ein hymchwiliad yn cynnwys Cymru, Lloegr a’r Alban.

Beth yw ymchwiliad?

Mae gan y Comisiwn bŵer cyfreithiol, o dan adran 16 Deddf Cydraddoldeb 2006, i gynnal ymchwiliad i unrhyw beth sy’n ymwneud â’i ddyletswyddau cydraddoldeb a hawliau dynol. Mae hyn yn ein helpu i gasglu tystiolaeth i gael darlun clir o broblem neu sector neilltuol, pan rydym o’r farn bod budd i’r gymdeithas ehangach. Gallwn wedyn ddefnyddio’n canfyddiadau i wneud argymhellion.

Beth yw’r broblem?

Mae tai a’r cymorth cysylltiedig yn rhan bwysig o fyw’n annibynnol. Heb dai priodol mae’n gryn dipyn yn anoddach i gael mynediad i gyflogaeth, addysg, hamdden a chyfleoedd hamdden ac mae perygl salwch ac anabledd yn cael ei gynyddu.

Yn ôl un adroddiad tai, mae 1.8 miliwn o bobl anabl sydd ag  anghenion tai sydd heb eu diwallu. Amcangyfrifodd adroddiad arall fod prin digon o arian i dalu dros un o bob deg unigolyn sydd am addasu ei gartref.

Gall cymorth a chyngor tenantiaeth, megis help gyda’r gyllideb, helpu sicrhau bod pobl yn gallu aros yn y cartref maen nhw’n ei rentu fel na fo rhaid iddyn nhw ei adael. Mae’r gwasanaethau hyn yn enwedig o bwysig i rai grwpiau, megis pobl ag anableddau dysgu. Mae o ofid y gallai’r gwasanaethau hyn gael eu dileu yn sgil llai o arian. Mae 'na bryder hefyd nad oes digon o dai cymwysadwy neu hygyrch yn cael eu hadeiladu i ddiwallu anghenion pobl anabl. 

Ar beth mae’r ymchwiliad yn bwrw ei olwg arno?

Ceir manylion llawn cwmpas yr Ymchwiliad yn y Cylch Gorchwyl. Ceir eglurhad manylach yn y Cylch Gorchwyl.

Sut allwch chi gyflwyno tystiolaeth?

Nid ydym yn gofyn am dystiolaeth eto. Byddwn yn cyhoeddi cwestiynau penodol yn nyddiau cynnar 2017. Bydd y rhain yn amlygu meysydd sydd o ddiddordeb neilltuol i ni. Bydd opsiynau hygyrch ar gyfer cyflwyno tystiolaeth.  

Cyngor ar achos unigol

Gallwn helpu gydag achosion unigol mewn amgylchiadau eithriadol yn unig, ac nid fel rhan o’r ymchwiliad. Os oes angen cyngor neu help arnoch gyda’ch sefyllfa bersonol dylech gysylltu ag asiantaeth gynghori. Am wybodaeth bellach gweler

Pryd ddaw’r ymchwiliad i ben?

Ein nod yw cyhoeddi ein hadroddiad a chanfyddiadau erbyn diwedd 2017.

Manylion cyswllt

Am wybodaeth bellach cysylltwch â EHRCHousingInquiry@equalityhumanrights.com

Cymorth a chyngor

Os ydych yn ceisio am gyngor neu help gyda’ch sefyllfa bersonol rydym yn eich cynghori i gysylltu ag asiantaeth gymorth. Mae’r rhain yn cynnwys.

Mae oddeutu 120 o wasanaethau Gwybodaeth Anabledd a Llinell Gyngor leol (DIALs) ledled Prydain sydd yn cael eu rhedeg gan bobl anabl ac iddynt. I ganfod a oes DIAL sydd yn cynnwys eich ardal: Ffoniwch: 0808 800 3333

Gallwch hefyd ganfod ar-leinwww.scope.org.uk/support/disabled-people/local/about

Nod Cyngor ar Bopeth yw helpu pobl ddatrys eu problemau cyfreithiol, ariannol ac arall drwy ddarparu cyngor, annibynnol, cyfrinachol a rhad ac am ddim.

I ddod o hyd i CAB yn eich ardal ewch i http://ow.ly/QO7Z1. Yn yr Alban ewch i www.cas.org.uk/bureaux

Mae’r Llinell Gymorth yn cynhori a chynorthwyo unigolion ar faterion yn ymwneud â chydraddoldeb a hawliau dynol ledled Cymru, Lloegr a’r Alban

0808 800 0082

https://www.equalityadvisoryservice.com/app/home

Mae ffeithlen Disability Rights UK yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a chysylltau pellach.

http://www.disabilityrightsuk.org/getting-advice

Diweddarwyd ddiwethaf: 04 Sep 2017