People walking up an empty street

Papurau briffio Seneddol

Llyfrgell papurau briffio Seneddol

Darllenwch bapurau briffio’r Comisiwn ar gyfer Seneddwyr.

Defnyddir y papurau briffio i gyflwyno dadansoddiad o b’un ai a yw polisïau a newidiadau cyfreithiol yn alinio â gofyniadau cyfraith cydraddoldeb a hawliau dynol.

Am ragor o wybodaeth anfonwch e-bost i'r tîm materion seneddol

Bil Cam-drin Domestig

Y Strategaeth Anabledd Genedlaethol

Papurau briffio Bil Gweithrediadau Tramor

Hanes pobl dduon ac amrywiaeth diwylliannol yn y cwricwlwm

Papurau briffio Bil Beichiogrwydd a Mamolaeth (Amddiffynfeydd Colli Swydd)

Bil Coronafeirws a phapurau briffio COVID-19

Bil Cydlynu Mewnfudo a Nawdd Cymdeithasol (Ymadael â’r UE)

Bil (Cytundeb Ymadael) yr UE

Bil Ymchwiliadau Diogelwch y Gwasanaeth Iechyd

Bil Camdrin Domestig

Diwygio'r Ddeddf Iechyd Meddwl

Caffael cyhoeddus

Trafodaethau Diwrnod Rhyngwladol y Menywod

Masnach (yn parhau o 2018–19)

Bil Mewnfudo a Chydlyniad Nawdd Cymdeithasol (Ymadael â’r UE)

Asesiad Effaith Gronnol Newidiadau i Gymorth Anabledd

Ymchwiliad annibynnol o ran bwlio ac aflonyddu staff Tŷ’r Cyffredin

Bil Llysoedd a Tribiwnlysoedd (Barnwriaeth a Swyddogaeth Staff)

Llety lloches

Masnach

Cŵn tywys

Cymorth cyfreithiol a’r adolygiad ôl weithredu

 

Confensiwn ar Hawliau Personau ag Anableddau

Bil Llysoedd a Thribiwnlysoedd (Barnwrol a Swyddogaethau)

Dull amgylchedd gelyniaethol i fewnfudo anghyfreithiol – trafodaeth

Masnach

Defnydd gorfodaeth unedau iechyd meddwl 

Adolygu rheolau mewnfudo ar gyfer meddygon

Cwestiynau ar gyfer trafodaeth fer

Brechiad HPV i fechgyn

Cam-drin domestig

Bil (ymadael) yr Undeb Ewropeaidd

 

Bil Gwasanaethau Bws

Bil Plant a Gwaith Cymdeithasol

Ariannu'r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol

Bil Addysg Uwch ac Ymchwil

Codau gwisg y gweithle a sodlau uchel

Bil Tai a Chynllunio

Bil Pwerau Archwilio

Bil Plismona a Throseddu

Bil Atal ac Ymladd Trais yn Erbyn Menywod a Thrais Domestig (Cadarnhau Confensiwn)

Bil Carchardai a Llysoedd

Nawdd Cymdeithasol

Cydraddoldeb Trawsryweddol

Bil Cymru

Bil Meysydd Chwaraeon Hygyrch:

Amrywiaeth yn y BBC 2016:

Bil Pwerau Archwilio Drafft:

Bil Menter 2015:

Bil Tai a Chynllunio:

Bil Mewnfudo 2015 - 2016:

Bil Pwerau Archwilio

Cynnig gresynu'r Arglwydd Beecham 14 Hydref 2015:

Bil yr Alban:

Bil Undebau Llafur:

Bil Cymru:

Bil Diwygio Lles a Gwaith:

House of Lords Liaison Committee 2015

Cynnig ar gyfer trafodaeth: argymhelliad i benodi pwyllgor craffu wedi deddfwriaeth ad hoc i ystyried effaith Deddf Cydraddoldeb 2010 ar bobl anabl, 12 Mawrth 2015.

Westminster Hall Debates

Cynigion am Ddeddf Cyflog Cyfartal newydd - 18 Mawrth 2015.

Bil Byddin Arfog (Cwynion Gwasanaeth a Chymorth Ariannol):

Bil Gofal:

Bil Gwrth-Derfysgaeth:

Bil Cyfiawnder Troseddol a Llysoedd:

Bil Dadreoleiddio

Bil Mewnfudo:

Diwrnod Rhyngwladol y Menywod:

Bil Caethwasiaeth Fodern:

Bil Busnesau Bach, Menter a Chyflogaeth:

Bil Ymddygiad Gwrth-Gymdeithasol, Trosedd a Phlismona:

Bil Gofal:

Bil Plant a Theuluoedd:

Bil Dadreoleiddio Drafft:

Bill Menter a Diwygio Rheoleiddiol:

Bil Mewnfudo:

Bil Cyfiawnder a Diogelwch:

Bil Adsefydlu Troseddwyr:

Bil Tryloywder Lobïo, Ymgyrchu Dibleidiol a Gweinyddiaeth Undebau Llafur:

Bil Dilysrwydd Pleidleisio Drafft (Carcharorion):

Cyflwyniadau seneddol 2013/2014:

Diweddarwyd ddiwethaf: 05 Jul 2023