A visually impaired person walking A visually impaired person walking

Erthygl 1 y Trydydd Protocol ar Ddeg: Diddymu’r Gosb Farwolaeth

Mae Protocol 13, Erthygl 1 yn diddymu’r gosb farwolaeth o dan yr holl amgylchiadau. Mae hyn yn cynnwys troseddau a gyflawnir yn ystod rhyfel neu pan yw bygythiad rhyfel ar fin digwydd. Fe wnaeth y DU gadarnhau’r Protocol hwn yn 2002.

Mae dedfrydu person i farwolaeth yn torri ar yr hawl i fywyd a’r hawl i ryddid rhag arteithio a thriniaeth greulon neu ddiraddiol. Gwadu hawliau dynol yw’r rheswm sylfaenol i beidio â defnyddio’r gosb farwolaeth, ond mae dadleuon eraill yn cynnwys diffyg tystiolaeth ei bod yn atal pobl rhag cyflawni troseddau, y risg y caiff person diniwed ei ddedfrydu a’i ddienyddio’n anghywir, a’r risg bod gwahaniaethu mewn system gyfiawnder yn golygu bod pobl o gefndiroedd incwm isel neu grwpiau lleiafrifol ethnig yn fwy tebygol o gael eu dedfrydu i farwolaeth.

Yr hyn mae’r gyfraith yn ei ddweud

Protocol 13, Erthygl 1: Diddymu’r gosb farwolaeth

Caiff y gosb farwolaeth ei diddymu. Ni chaiff neb ei gondemnio i’r fath gosb na’i ddienyddio.

Diweddarwyd ddiwethaf: 03 May 2016