Working forward Working forward

Pam ymuno â Gweithio Blaengar?

Pan fyddwch yn ymuno â Gweithio Blaengar, fe ddewch yn aelod o rwydwaith o sefydliadau o’r un bryd  yn  ymroddi i wneud gweithleoedd y gorau y gallan nhw fod i fenywod beichiog a mamau newydd.

Mae aelodaeth yn gwbl rad ac am ddim ac yn agored i unrhyw sefydliad, waeth pa nifer o gyflogeion sydd gennych. Wrth ymuno, cewch fynediad ar unwaith i gyfoeth o gyngor ac adnoddau, yn eich helpu i gyflawni’ch addewid.

Buddion aelodaeth

Mae’ch buddion aelodaeth a gewch yn syth yn cynnwys:

 • mynediad llawn i gymuned aelod sefydliadau
 • pecyn cymorth i aelodau yn llawn o awgrymiadau a chyngor ar sut i ddechrau
 • canllawiau sgwrsio i helpu cyfathrebu rhwng rheolwyr a chyflogeion
 • digwyddiadau hyfforddi a webinars i aelodau’n unig
 • deunyddiau cyfathrebu i hyrwyddo eich aelodaeth fewnol ac allanol
 • gwybodaeth ac arbenigedd fewnol ar yr arfer orau oddi wrth ein haelodau sefydlu
 • y newyddion diweddarach yn rheolaidd gan e-cylchlythyr Gweithio Blaengar
 • yr opsiwn o amlygu logo eich sefydliad fel aelod cyfranogi ar ein gwefan
 • help a chymorth wrth lunio polisiau beichiogrwydd a mamolaeth, p’un bynnag y cam yr ydych arno

Canllaw arbenigol ar feichiogrwydd a mamolaeth ac ystod o adnoddau y gallwch eu lawr lwytho yn ein pecynau cymorth i gyflogwyr a thudalennau cwestiynau cyffredin.

A gallwch rhoi’r gwybodaeth ddiweddaraf ar feichiogrwydd a mamolaeth yn y gweithle i’ch rheolwyr llinell trwy gwrs hyfforddi ar-lein yr ydym wedi’i lunio mewn partneriaeth ag Acas.

Cewch y newyddion a’r hanesion diweddaraf gan aelodau a chefnogwyr yn ein grŵp Working Forward LinkedIn.

Arwyddo yn awr >

Buddion i’ch pobl a’ch busnes

Daw buddion gwirioneddol yr aelodaeth wrth i chi wneud cynnydd gyda’ch addewid.

Waeth pa faes gweithredu y byddwch yn canolbwyntio arno, bydd cefnogi menywod beichiog a mamau newydd yn y gweithle yn talu ar y canfed i’ch bobl a’ch busnes.

Wrth ymuno â Gweithio Blaengar, byddwch yn:

 • dangos eich ymrwymiad i amrywiaeth, cynwysoldeb a chydraddoldeb rhyweddol
 • helpu dileu rhwystrau i gynnydd gyrfa a chydraddoldeb cyflog i fenywod
 • cadarnhau bod eich sefydliad yn ystyried teuluoedd
 • mwynhau buddion a gysylltir â gweithlu amrywiol, hyblyg ac ymrwymedig
 • cael mynediad i gronfa doniau ehangach a mwy amrywiol
 • gwella graddau cadw
 • meithrin ymddiriedaeth a chyfathrebu gwell rhwng rheolwyr a chyflogeion
 • arddangos i bob un o’ch staff bod eu buddion nhw yn bwysig i chi

Gweithio Blaengar ar gyfer menywod beichiog a mamau newydd yw’r peth iawn i’w wneud – iddyn nhw, i chi, i’ch pobl ac i’ch busnes.

Arwyddwch yn awr >

Pam mae angen Gweithio Blaengar?

Canfu ein hymchwil ar wahaniaethu ar sail beichiogrwydd a mamolaeth fod y rhan fwyaf o gyflogwyr eisoes yn cyd-fynd bod cefnogi menywod beichiog a mamau ar absenoldeb mamolaeth o fudd iddyn nhw.

Ac eto, mae gormod o famau newydd a mamau beichiog yn cael eu siomi yn y gweithle:

 • 77% wedi sôn am brofiadau negyddol neu wahaniaethol yn ystod beichiogrwydd, absenoldeb mamolaeth neu wrth ddychwelyd i’r gwaith
 • 41% wedi sôn am risg neu effaith ar eu hiechyd neu les
 • 20% wedi dioddef aflonyddu neu sylwadau negyddol yn ymwneud â beichiogrwydd neu weithio hyblyg
 • 11% wedi teimlo bod rhaid iddyn nhw adael eu swyddi

Lansiom Gweithio Blaengar gyda busnesau blaenllaw'r DU i fynd i’r afael â’r problemau hyn ac i helpu cyflogwyr greu’r gweithleoedd cefnogol y maen nhw a’u pobl yn dymuno amdanyn nhw.

Nod Gweithio Blaengar yw rhannu’r arfer orau, dangos yr hyn sydd yn bosibl a sicrhau bod ein gweithleoedd y gorau y gallan nhw fod i fenywod beichiog a mamau newydd.

Arwyddwch yn awr >

Lawr lwytho’r ffeithlen: Why join Working Forward?

Diweddarwyd ddiwethaf: 25 May 2018