Adroddiad amrywiaeth gweithlu 2016 i 2017

Corfforaethol
 

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

  • Prydain Fawr

First published: 29 Sep 2018

workforce diversity report 2016 2017

Mae’r adroddiad hwn yn amlinellu ein data amrywiaeth gweithlu blynyddol o 1 Ebrill 2016 i 31 Mawrth 2017.

Mae’n cynnwys:

 • oed
 • anabledd
 • ailbennu rhywedd
 • statws priodas neu bartneriaeth sifil
 • beichiogrwydd a mamolaeth
 • hil
 • crefydd neu gred
 • rhyw
 • cyfeiriadedd rhywiol

Byddwn hefyd yn casglu gwybodaeth ar brofiadau gofalwyr o fewn ein gweithle.  

Mae’r data yn ymwneud ag unigolion yn unig sydd yn cael eu cyflogi’n uniongyrchol gan y Comisiwn a staff sydd ar secondiad neu ar fenthyg. Mae’n eithrio comisiynwyr a staff dros dro.

Mae data ein gweithlu yn ffurfio rhan o’r wybodaeth cydraddoldeb yr ydym yn ei ddefnyddio i’n helpu i gyflawni’n dyletswydd i stopio gwahaniaethu ac aflonyddu, hybu cyfle cyfartal  a chreu perthynas dda rhwng grwpiau gwahanol o fewn ein gweithlu.

Lawr lwytho’r adroddiad