Building with street sign Building with street sign

Pwyllgor Cynghori ar Anabledd

Defnyddia aelodau’n Pwyllgor Cynghori ar Anabledd eu harbenigedd anabledd i lywio a chynghori gwaith y Comisiwn i amddiffyn a hybu hawliau a chydraddoldeb ar gyfer pobl anabl.

Byddant hefyd yn cefnogi datblygiad strategaeth newydd ar ymgysylltu â rhanddeiliaid y Comisiwn.

Ffurfiwyd y Pwyllgor ar 1 Ebrill 2017 a bydd yn parhau tan ddiwedd mis Mai 2019.

Darllenwch gylch gorchwyl gwaith y Pwyllgor (Word). Mae’r rhain yn destun i adolygiad pan gwblheir aelodaeth y Pwyllgor.

Cofnodion cyfarfodydd

Aelodau’r Pwyllgor Cynghori ar Anabledd

Daeth ymgyrch penodiadau ar gyfer aelodau newydd i’r Pwyllgor i ben yn ddiweddar, gydag ymgeiswyr yn cael eu cyfweld ym mis Ionawr 2018.

Aelodau cyfredol y Pwyllgor yw:

Mae cefndir gan Rachel ym maes seicoleg glinigol a bu’n gweithio yng ngwasanaethau iechyd meddwl am 30 o flynyddoedd mewn amrywiaeth o uwch swyddi. Ymgynghorydd ar ei liwt ei hun yw hi bellach ac aelod o’r tîm prosiect Gweithredu Adferiad drwy Newid Cyfundrefnol.

Mae hi hefyd yn ddefnyddiwr hirdymor o wasanaethau iechyd meddwl a bu ganddi nifer o rolau cynghori cenedlaethol. Roedd yn Gadeirydd Cydraddoldeb 2025 ac aelod o gomisiwn ymchwilio Mind i ofal  acíwt ac mewn argyfwng. Yn 2009, arweiniodd Rachel adolygiad annibynnol i sut y gallai’r llywodraeth efallai gefnogi pobl â phroblemau iechyd meddwl yn well i ennill gwaith a llwyddo mewn cyflogaeth.

Mae hi wedi ysgrifennu a siarad yn helaeth am adferiad a chynhwysiant cymdeithasol i bobl â chyflyrau iechyd meddwl ac mae wedi arloesi datblygiad y DU o ran rhaglenni i helpu pobl ag anawsterau iechyd meddwl i gael mynediad i gyflogaeth ac addysg yn seiliedig ar leoliad unigolyn ynghyd ag ymagwedd gefnogol.

Hi yw Cadeirydd Gweithgor yr Adran Iechyd ar Gydraddoldeb ym maes Iechyd Meddwl. Yn 2010, dyfarnwyd OBE iddi am wasanaethau i iechyd meddwl a phleidleisiwyd hi’n Arwres Mind am y Flwyddyn.

Prif Gynghorydd Polisi yw Marc yn elusen iechyd meddwl y plant, YoungMinds, ac mae’n Gyfarwyddwr sefydlol The Experimentalists, menter gymdeithasol sydd yn defnyddio dulliau arbrofol i gefnogi’r GIG, y sector cyhoeddus, cwmnïau ac elusennau i greu budd cadarnhaol i ddefnyddwyr a chymunedau ar y cyrion.

Mae’n Athro gwadd yn Athrofa Iechyd a Lles Prifysgol Northampton, gan adeiladu ar ei brofiad o weithio gyda’r GIG a’i gefndir academaidd ym maes ymchwil y llinell flaen gyda phobl ifanc ar y sbectrwm awtistig a chydag ‘ymddygiad heriol’.
 
Roedd Marc yn gynt yn Gyfarwyddwr Polisi a Dealltwriaeth yn Healthwatch England. Mae hefyd yn gyn Pennaeth Ymchwil a Pholisi Cyhoeddus yn Scope. Mae wedi rhedeg ymchwiliadau seneddol a chyhoeddus ac mae wedi gweithredu fel cynghorydd i gyrff statudol, seneddwyr, adrannau llywodraeth ac elusennau. Cafodd brofiad amrywiol yn y gwaith hwn wrth weithio ar draws meysydd anabledd, cyflogaeth, diwygio etholaethol, cynhwysiant ariannol a lles, diwygio gofal cymdeithasol ac iechyd, hawliau plant ac Anghenion Addysg Arbennig, (SEN), trosedd a throseddu, a hawliau dynol.

Ymgynghorydd cynhwysiant profiadol yw Helen, ac roedd gynt yn Bennaeth Amrywiaeth dros dro yn Sainsbury, a Swyddog arweiniol dros Anabledd a Gofalwyr yn BT Group, gyda hanes llwyddiannus o weithio ar y cyd gyda phobl anabl, y llywodraeth a’r sector preifat.

Bu Helen wrth lyw grŵp llywio yr Adran Gwaith a Phensiynau ynglŷn ag ymgysylltu â chyflogwyr, gan ymwneud ag anabledd, cyfrannodd i’r Adolygiad Sayce a phanel arbenigedd dilynol Mynediad i Waith yr Adran Gwaith a Phensiynau a bu rhan allweddol ganddi wrth ddatblygu’r ymgyrch Anabledd Hyderus.

Mae Helen yn Ymddiriedolwr dros UCanDoIT, elusen sydd yn cefnogi pobl ag anableddau i ddefnyddio technoleg drwy gyflenwi sesiynau wyneb i wyneb i bobl yn eu cartrefi’u hunain. Mae hi’n ymarferwr adnoddau dynol gwbl gymwysedig (MCIPD), a Gweithiwr Proffesiynol Rheoli Anabledd Ardystiedig (CDMP).

Mae Anna yn Athro ym maes Cyfraith ym Mhrifysgol Leeds a dirprwy gyfarwyddwr Canolfan rhyngddisgyblaethol y Brifysgol dros Astudiaethau Anabledd. Mae wedi cyhoeddi’n helaeth ym maes cydraddoldeb anabledd a hawliau dynol a bu rhan arweiniol ganddi mewn amrywiaeth o brosiectau ymchwil aml  genedlaethol ar y pwnc hwn.

Mae hi wedi cydlynu llinyn hygyrchedd Rhwydwaith Academaidd yr UE o Arbenigwyr ar Anabledd (ANED) ers 2011, ac mae ganddi hefyd, ar hyn o bryd, ran arweiniol mewn prosiect 10-gwlad ar fynediad i gyfiawnder ar gyfer plant anabl.

Mae gan Anna ran weithredol mewn sefydliadau anabledd. Cyfranogodd mewn pwyllgor ad hoc a luniodd Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Personau ag Anableddau ac mae ar hyn o bryd yn ymddiriedolwr CHANGE (sefydliad hawliau dynol cenedlaethol a’i ganolfan yn Leeds yn canolbwyntio ar hawliau pobl ag anawsterau dysgu a arweinir gan bobl anabl). Bu gynt yn ymddiriedolwr RNIB, Canolfan Eiriolaeth Anabledd Meddwl ac amryw o sefydliadau pobl anabl lleol.

Prif Weithredwr Breakthrough UK yw Michele, sefydliad pobl anabl yn gweithredu ym Manceinion Fwyaf a Gogledd-orllewin Lloegr.

Mae hi’n aelod o Fforwm Arweinwyr Manceinion, mae ganddi sedd ar Gynulliad Sector Gwirfoddol Manceinion ac mae’n sefydlydd Rhwydwaith Gogledd-orllewin Sefydliadau Pobl Anabl.

Mae gan Michele brofiad o fwy nag 20 ugain mlynedd o weithio ym maes materion anabledd. Yn 1990 bu’n ymwneud â Chynghrair Pobl Anabl Manceinion Fwyaf a phenodwyd hi’n Rheolwr Cyffredinol yn 1993. Wedi hynny, bu’n gweithio fel Swyddog Cydraddoldeb Anabledd i Gyngor Dinas Manceinion a llwyddodd mewn gradd Meistr yn ymwneud ag Astudiaethau Rheoli. Daeth yn Arweinydd y Tîm Perfformiad Corfforaethol, Ymchwil a Gwybodaeth yng Nghyngor Dinas Manceinion a threfnodd ymchwil i faterion ansawdd bywyd. Yn ystod ei hamser gyda’r Cyngor, roedd Michele yn awyddus i gynnal diddordeb yn y Sector Gwirfoddol, a phenodwyd hi’n Gadeirydd a Dirprwy Gadeirydd yn Breakthrough UK o 2003 i 2005.

Bu Michele yn Llywodraethwr Cymuned i Ysgol Uwchradd Bridgewater yn Warrington ers 2006.

Colin Young yw’r Uwch Swyddog Polisi a Deilliannau ar gyfer Cymorth wedi’i Hunangyfeirio yn y Gynghrair Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Fel rhan o’r fenter Newid Cymorth Newid Bywydau, rôl Colin yw adeiladu’r cysylltiadau rhwng y strategaeth cymorth wedi’i hunangyfeirio a gwella iechyd.

Yn flaenorol, Colin oedd y Swyddog Ymgyrchoedd a Pholisi ar gyfer Plant a Phobl Ifanc i Mencap yn Llundain. Arweiniodd ar ymatebion Mencap i ymgynghoriadau’r llywodraeth, paratoi papurau briffio ar gyfer trafodaethau yn Nau Dŷ’r Senedd a thraddododd negeseuon allweddol Mencap yn y cyfryngau.

Tan fis Medi 2013, roedd Colin yn aelod o Equality 2025, corff adran anllywodraethol y DU yn cynghori Llywodraeth San Steffan ar faterion anabledd.

Ar hyn o bryd mae Colin yn astudio PhD gyda Chanolfan Strathclyde ar gyfer Ymchwil Anabledd ym Mhrifysgol Glasgow i effaith therapi plentyndod ar hunaniaeth pobl anabl ifanc.

Y cyn Bwyllgor Anabledd

Mae’r Pwyllgor Cynghori ar Anabledd yn adeiladu ar waith y Pwyllgor Anabledd statudol, a gafodd ei ddiddymu ar 31 Mawrth 2017 gan orchymyn a wnaed o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2006.

Darllenwch adroddiad terfynol y Pwyllgor Anabledd i’r Bwrdd (Word).

Canfod rhagor am y Pwyllgor Anabledd ar wefan yr Archifau Cenedlaethol

Diweddarwyd ddiwethaf: 09 Feb 2018