Building with street sign Building with street sign

Ein Comisiynwyr

David Isaac CBE (Cadeirydd)

Mae David yn bartner yng nghwmni cyfraith Pinsent Masons ac yn gyn Cadeirydd Stonewall o 2003 i 2012. Mae hefyd yn Gadeirydd Modern Art Oxford, a Chyfarwyddwr y Big Lottery Fund ac yn Ymddiriedolwr y Human Dignity Trust a 14-18 Now. Dyfarnwyd CBE i David yn rhestr Anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines yn 2011am wasanaethau i gydraddoldeb ac amrywiaeth.

Caroline Waters OBE (Dirprwy Gadeirydd)

Ar hyn o bryd yn Is-lywydd Carers UK a Sylfaenydd a Phrif Weithredwr CW Consulting Box, roedd Caroline Waters hefyd yn Gyfarwyddwr Pobl a Pholisi yn BT ac mae ganddi hanes nodedig ym maes cydraddoldeb, cynhwysiant ac adnoddau dynol. Hi oedd y prif ysgogydd i lawer o grwpiau a’u sylw ar amrywiaeth, megis fel Cadeirydd Cyflogwyr i Ofalwyr o 2001 i 2013; ac yn sylfaenydd a Chadeirydd cyntaf Fforwm y Cyflogwyr ar Gred a Chadeirydd gweithgor Rhieni Unigol. Dyfarnwyd hi’n Gyfarwyddwr Adnoddau Dynol y Flwyddyn yng Ngwobrau Rhagoriaeth Adnoddau Dynol 2009. Mae, hefyd, wedi dyfarnu mewn nifer o wobrau amrywiaeth o fri, gan gynnwys Gwobrau Hil yn y Cyfryngau y Comisiwn Cydraddoldeb Hiliol a Chewri Byw’r Help the Aged. Cafodd yr OBE am eu gwasanaethau dros amrywiaeth a chyfle cyfartal yn Rhestr Anrhydeddau’r Flwyddyn Newydd yn 2010. Mae’n Gyfarwyddwr Roffey Park ac yn aelod o’r Bwrdd Addysg Gyfan.

June Milligan - Cadeirydd Pwyllgor Cymru

Mae June Milligan yn tynnu ar ei phrofiad a’i dealltwriaeth o ystod eang o swyddi arweiniol ym maes gwasanaeth cyhoeddus, gan gynnwys fel Llywodraethwr mewn carchardai hirdymor a diogelwch eithaf, fel Diplomydd yn cynrychioli’r DU i sefydliadau Ewropeaidd ym Mrwsel, ac fel cynghorydd polisi i Weinidogion, ac fel Prif Ysgrifennydd Preifat ac aelod Bwrdd y Llywodraeth ddatganoledig yng Nghymru .

Ar hyn o bryd mae June yn Gomisiynydd gyda’r Comisiwn Gwasanaeth Sifil ac yn aelod lleyg corff llywodraethol Prifysgol Glasgow.

Dr Lesley Sawers (Comisiynydd i’r Alban)

Mae Lesley ar hyn o bryd yn Gadeirydd Gweithredol GenAnalytics Ltd, ymgynghoriaeth ag arbenigedd dadansoddi a deall y farchnad gan ganolbwyntio ar wella perfformiad busnes yng nghyswllt cydraddoldeb ac amrywiaeth yn y gweithle. Yn gynt, roedd Lesley yn Is-Brifathro a Dirprwy Is-Ganghellor dros Fusnes, Menter ac Arloesi ym Mhrifysgol Glasgow Caledonian ac yn Brif Weithredwr Cyngor yr Alban dros Ddatblygu a Diwydiant. Bu hefyd yn dal uwch swyddi arweiniol yn Scottish Power, Post Brenhinol, CACI, Siambr Masnach Glasgow a VisitScotland. Mae’n dal nifer o uwch swyddi cyhoeddus yn canolbwyntio ar gydraddoldeb, cyfiawnder cymdeithasol a thwf economaidd. Mae’n Ddirprwy Gadeirydd Asiantaeth Diogelu Amgylchedd yr Alban, Ymddiriedolwr Glasgow Life ac Aelod Anweithredol Bwrdd Swyddfa Farchnata Dinas Glasgow. Bu hefyd yn gyn Cadeirydd Action for Children (yr Alban).

Susan Johnson OBE

Tan iddi ymddeol ym mis Gorffennaf 2015 roedd Susan Johnson yn Brif Weithredwr yng Ngwasanaeth Tân ac Achub County Durham a Darlington, a hi oedd y fenyw a’r prif weithredwr gyntaf heb iwnifform i arwain y Gwasanaeth Tân ac Achub ym Mhrydain Fawr. Yn gynt bu’n dal uwch swydd yn yr Asiantaeth Datblygu Ranbarthol i Swydd Efrog a Humber yn dilyn gyrfa ym maes marchnata rhyngwladol yn y sector technoleg gwybodaeth. Cafodd Susan ei gwobrwyo ag OBE yn 2000 am wasanaethau i New Deal yn y Gogledd -ddwyrain, a bu’n dal nifer o rolau anweithredol ac ymddiriedol yn y sectorau preifat, cyhoeddus a’r sector nag yw ar gyfer gwneud elw gan gynnwys Greggs plc, Legacy Trust UK a Phrifysgol Durham.

Lorna McGregor

Mae Lorna McGregor yn Athro yn yr Ysgol Gyfraith a Chyfarwyddwr y Ganolfan Hawliau Dynol ym Mhrifysgol Essex. Hi yw Prif ymchwilydd a Chyfarwyddwr ar y cyd grant mawr y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (ESRC) ar dechnoleg, data mawr a hawliau dynol; Prif Ymchwilydd prosiect a noddir gan Nuffield ar rôl sefydliadau hawliau dynol cenedlaethol ym maes trin cwynion; ymchwilydd ar y cyd ar brosiect a noddir gan ESRC ar ddefnyddio data mawr yn yr arfer o adsefydlu dioddefwyr artaith ac yn ymchwilydd ar y cyd grant y British Academy Newton Fund ar effeithiau cyfraith hawliau dynol rhyngwladol ar gyfraith ryngwladol gyhoeddus a’u is-geinciau. Mae hi’n gadeirydd ar y cyd grŵp arbenigol o academyddion ac ymarferwyr hawliau dynol ar adolygu’r rheolau safonol lleiaf ar gyfer trin carcharorion sydd yn cael ei arwain gan y Ganolfan Hawliau Dynol a Penal Reform International. Mae hefyd yn gadeirydd ar y cyd grŵp buddiant Cyfraith Ryngwladol Cymdeithas Ewropeaidd ar hawliau dynol a grŵp astudio Cymdeithas Cyfraith Ryngwladol ar gyfrifoldeb unigol ym maes cyfraith ryngwladol. Cyn iddi ddod yn academydd, roedd yn Gynghorydd Cyfreithiol Rhyngwladol yn REDRESS ac yn gyfreithiwr rhaglenni yn y Gymdeithas Bargyfreithwyr Rhyngwladol. Mae’n dal LLB (Anrhydedd) Ysgol Gyfraith Caeredin a LLM Ysgol Gyfraith Harvard.

Yr Athro Swaran Singh

Pennaeth Adran Iechyd Meddwl a Lles ym Mhrifysgol Warwick yw’r Athro Swaran Singh. Mae, hefyd, yn Seiciatrydd Ymgynghorol yn Ymddiriedolaeth Sylfaen Iechyd Meddwl Birmingham & Solihull ac yn swyddog arweiniol yn Rhwydwaith Ymchwil Iechyd Meddwl yr Heart of England Hub. Mae wedi gweithio o fewn y GIG ar lefelau clinigol, academaidd a rheoli ac mae’n academydd uchel ei barch yn ei faes sydd wedi ysgrifennu’n helaeth ar ethnigrwydd ac iechyd meddwl. Mae, hefyd, wedi bod yn gysylltiedig â gwaith gwirfoddol yn delio â cham-drin hawliau dynol yn India.

Suzanne Baxter

Mae Suzanne yn aelod bwrdd, gweithwraig broffesiynol cyllid a chadeirydd profiadol.  

Bu’n ymwneud yn weithredol â’r agendau amrywiaeth cenedlaethol a menywod ar fyrddau, ac roedd yn Ddirprwy Gadeirydd ac aelod Bwrdd  Cynghori i Ymgyrch Cydraddoldeb Rhywedd Busnes yn y Gymuned (BITC) am fwy na 10 mlynedd.

Mae profiad bwrdd FTSE 250 eang gan Suzanne wedi’i ennill mewn rolau gweithredol ac anweithredol, ac mae ar hyn o bryd, yn gyfarwyddwraig anweithredol o WHSmith plc, lle mae hefyd yn Gadeirydd y Pwyllgor Archwilio. Roedd gynt yn Gyfarwyddwraig Grŵp Cyllid Mitie Group plc, a threuliodd ei gyrfa gynharach yn Serco ac ym maes proffesiwn cyfrifyddiaeth gyda PwC and Deloitte, lle wnaeth arbenigo ym maes cyllid a sicrwydd corfforaethol.

Roedd ei rolau eraill yn cynnwys Cadeirydd BITC yn y De Orllewin a Chadeirydd Cymdeithas Gwasanaethau Busnes.  

Enillodd Gwobr Ysbrydoli Hyder ym maes Busnes gyntaf Sefydliad Cyfrifwyr Siartredig Cymru a Lloegr am ymwreiddio cynaladwyaeth ac amrywiaeth ym maes strategaeth busnes a chafodd ei dyfarnu fel Menyw Busnes y Flwyddyn yn y De Orllewin yn 2014.

Mae Suzanne yn Gymrawd ICAEW a Chymrawd y Gymdeithas Frenhinol Celfyddydau.

Pavita Cooper

Cydnabyddir Pavita Cooper fel unigolyn dawnus arweiniol ac arbenigwr ar amrywiaeth; mae ganddi fwy na 25 mlynedd o brofiad fel arweinydd doniau gweithredol ar draws ystod o sefydliadau ‘blue-chip’ byd eang amlsector, gan gynnwys Shell, Barclays a Lloyds Banking Group.

Mae Pavita wedi gweithredu fel cynghorydd i Brif Weithredwyr, timau gweithredol ac arweinwyr busnes ar draws aml i sector a daearyddiaeth.

Mae Pavita yn eiriolwr angerddol o fwy o amrywiaeth; mae’n ymgyrchu’n ddiflino i newid wyneb busnes Prydeinig.

Mae yn areithwraig reolaidd ar fenywod ym myd busnes, cynyddu amrywiaeth ethnig a chyflymu doniau amrywiol yn y bib-linell i’r C-Suite a’r Ystafell Fwrdd.

Merch mewnfudwyr yw Pavita; gwnaeth ei phrofiadau bywyd cynnar lywio’i hymroddiad i ymdrechu dros fwy o degwch a chydraddoldeb i bob rhan o gymdeithas.

Mae’n aelod Pwyllgor Llywio’r 30 Percent Club, a hi sydd wrth lyw’r CMI Race.

Cafodd Pavita ei dyfarnu’n Fenyw'r Flwyddyn yn y Gwobrau Busnes Asiaidd ym mis Medi 2017.

Rebecca Hilsenrath (Prif Weithredwr)

Cafodd Rebecca Hilsenrath ei phenodi yn Brif Swyddog Cyfreithiol i’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol ym mis Mawrth 2014. Cyn hynny, roedd, am bum mlynedd, yn Brif Weithredwr LawWorks (Grŵp Pro Bono’r Cyfreithwyr), elusen genedlaethol yn hwyluso cyngor cyfreithiol rhad ac am ddim i grwpiau cymunedol ac unigolion mewn angen. Ar ôl graddio yng Nghaergrawnt, cafodd Rebecca ei hyfforddi gan Linklaters a bu’n gweithio iddynt, cyn symud i Wasanaeth Cyfreithiol y Llywodraeth lle cafodd ei phenodi i swyddi yn yr Adran dros Addysg a Sgiliau bryd hynny ac yn Swyddfa’r Twrnai Cyffredinol. Mae Rebecca hefyd wedi sefydlu dwy ysgol, Canolfan Pro Bono Genedlaethol yn Chancery Lane a bu’n aelod o fyrddau nifer o elusennau ac asiantaethau cynghori, gan gynnwys Uned Pro Bono’r Bar a Chanolfan Gyfreithiol Mary Ward. Yn 2012, cafodd ei rhestri yn y Times ymysg y 100 o gyfreithwyr mwyaf dylanwadol yn y wlad. Mae ganddi bedwar mab, a merch faeth, ac mae ei hobïau’n cynnwys adnewyddu bwthyn rhestredig yn Eryri ac ysgrifennu e-nofelau.

Alasdair Henderson

Bargyfreithiwr yw Alasdair Henderson yn 1 Crown Office Row, yn arbenigo ym maes cyfraith gyhoeddus, hawliau dynol, cyfraith cyflogaeth a chyfraith cydraddoldeb.

Bu’n gweithio gynt yn Rwanda i International Justice Mission, yn archwilio achosion torcyfraith hawliau tir.

Bu’n ymwneud â nifer o brif ymchwiliadau cyhoeddus uchel eu proffil y blynyddoedd diweddar, gan gynnwys Ymchwiliad Al-Sweady, Ymchwiliad Leveson, Ymchwiliad Litvinenko a’r Ymchwiliad Annibynnol i Gam-drin Plant yn Rhywiol.

Helen Mahy CBE

Mae Helen yn gadeirydd Renewables Infrastructure Group Limited a MedicX Fund Limited, y ddau ohonynt yn gwmnïau wedi’u rhestru ar brif farchnad Cyfnewidfa Stoc Llundain.

Mae hefyd yn gyfarwyddwr anweithredol SSE plc a Bonheur ASA, yr olaf ohonynt wedi’i restru ar Gyfnewidfa Stoc Oslo. Fe roedd, tan iddi ymddeol yn 2013, yn Ysgrifennydd Cwmni Grŵp a Chwnsler Cyffredinol y National Grid plc am 10 mlynedd. Yn National Grid fe roedd hefyd yn noddwr gweithredol o ran cynhwysiant ac amrywiaeth, y mae’n angerddol yn eu cylch.

Bu Helen hefyd ar fyrddau Aga Rangemaster Group plc, Stagecoach Group plc a SVG Capital plc.

Fe enillodd gymhwyster fel bargyfreithiwr ac roedd yn Swyddog Cyswllt i Sefydliad Yswiriant Siartredig.

Mae hefyd yn hyfforddwr perfformiad achrededig.

Mae Helen yn aelod bwrdd llywio Adolygiad Parker i Amrywiaeth Ethnig Byrddau’r Deyrnas Unedig.

Roedd hefyd yn aelod bwrdd cynghorol Opportunity Now.

Gwobrwywyd CBE i Helen yn anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines yn 2015, am wasanaethau i fusnes a gwasanaeth gwirfoddol yn arbennig i’r proffesiwn cyfreithiol ac Amrywiaeth yn y Gweithle.

Mark McLane

Mark McLane yw Pennaeth Amrywiaeth a Chynhwysiant Byd Eang i Barclays PLC.

Cyn Barclays, roedd Mark yn Gyfarwyddwr Amrywiaeth a Chynhwysiant i Booz Allen Hamilton, cwmni gwasanaethau proffesiynol yn Washington DC.

Bu hefyd yn Brif Swyddog Amrywiaeth i Whirlpool Corporation.

Mae Mark yn dal y teitl Meistr Urdd Gweithwyr Proffesiynol Adnoddau Dynol yn ogystal â rolau arweiniol ar bwyllgor arweinyddiaeth OutLeadership a bwrdd cynghorol Busnes GayStar.

Yn 2014, 2015 a 2016 cafodd Mark ei gydnabod gan restr bŵer LGBT byd eang The Guardian, 100 o arweinwyr busnes LGBT y Financial Times yn Llundain, a chafodd ei enwi ar y 50 Gweithredwr Amrywiaeth byd eang gorau gan yr Economist.

 

Diweddarwyd ddiwethaf: 18 Apr 2019