Building with street sign Building with street sign

Ein Comisiynwyr

David Isaac CBE (Cadeirydd)

Mae David yn bartner yng nghwmni cyfraith Pinsent Masons ac yn gyn Cadeirydd Stonewall o 2003 i 2012. Mae hefyd yn Gadeirydd Modern Art Oxford, a Chyfarwyddwr y Big Lottery Fund ac yn Ymddiriedolwr y Human Dignity Trust a 14-18 Now. Dyfarnwyd CBE i David yn rhestr Anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines yn 2011am wasanaethau i gydraddoldeb ac amrywiaeth.

Caroline Waters OBE (Dirprwy Gadeirydd)

Ar hyn o bryd yn Is-lywydd Carers UK a Sylfaenydd a Phrif Weithredwr CW Consulting Box, roedd Caroline Waters hefyd yn Gyfarwyddwr Pobl a Pholisi yn BT ac mae ganddi hanes nodedig ym maes cydraddoldeb, cynhwysiant ac adnoddau dynol. Hi oedd y prif ysgogydd i lawer o grwpiau a’u sylw ar amrywiaeth, megis fel Cadeirydd Cyflogwyr i Ofalwyr o 2001 i 2013; ac yn sylfaenydd a Chadeirydd cyntaf Fforwm y Cyflogwyr ar Gred a Chadeirydd gweithgor Rhieni Unigol. Dyfarnwyd hi’n Gyfarwyddwr Adnoddau Dynol y Flwyddyn yng Ngwobrau Rhagoriaeth Adnoddau Dynol 2009. Mae, hefyd, wedi dyfarnu mewn nifer o wobrau amrywiaeth o fri, gan gynnwys Gwobrau Hil yn y Cyfryngau y Comisiwn Cydraddoldeb Hiliol a Chewri Byw’r Help the Aged. Cafodd yr OBE am eu gwasanaethau dros amrywiaeth a chyfle cyfartal yn Rhestr Anrhydeddau’r Flwyddyn Newydd yn 2010. Mae’n Gyfarwyddwr Roffey Park ac yn aelod o’r Bwrdd Addysg Gyfan.

June Milligan - Cadeirydd Pwyllgor Cymru

Mae June Milligan yn tynnu ar ei phrofiad a’i dealltwriaeth o ystod eang o swyddi arweiniol ym maes gwasanaeth cyhoeddus, gan gynnwys fel Llywodraethwr mewn carchardai hirdymor a diogelwch eithaf, fel Diplomydd yn cynrychioli’r DU i sefydliadau Ewropeaidd ym Mrwsel, ac fel cynghorydd polisi i Weinidogion, ac fel Prif Ysgrifennydd Preifat ac aelod Bwrdd y Llywodraeth ddatganoledig yng Nghymru .

Ar hyn o bryd mae June yn Gomisiynydd gyda’r Comisiwn Gwasanaeth Sifil ac yn aelod lleyg corff llywodraethol Prifysgol Glasgow.

Dr Lesley Sawers (Comisiynydd i’r Alban)

Mae Lesley ar hyn o bryd yn Gadeirydd Gweithredol GenAnalytics Ltd, ymgynghoriaeth ag arbenigedd dadansoddi a deall y farchnad gan ganolbwyntio ar wella perfformiad busnes yng nghyswllt cydraddoldeb ac amrywiaeth yn y gweithle. Yn gynt, roedd Lesley yn Is-Brifathro a Dirprwy Is-Ganghellor dros Fusnes, Menter ac Arloesi ym Mhrifysgol Glasgow Caledonian ac yn Brif Weithredwr Cyngor yr Alban dros Ddatblygu a Diwydiant. Bu hefyd yn dal uwch swyddi arweiniol yn Scottish Power, Post Brenhinol, CACI, Siambr Masnach Glasgow a VisitScotland. Mae’n dal nifer o uwch swyddi cyhoeddus yn canolbwyntio ar gydraddoldeb, cyfiawnder cymdeithasol a thwf economaidd. Mae’n Ddirprwy Gadeirydd Asiantaeth Diogelu Amgylchedd yr Alban, Ymddiriedolwr Glasgow Life ac Aelod Anweithredol Bwrdd Swyddfa Farchnata Dinas Glasgow. Bu hefyd yn gyn Cadeirydd Action for Children (yr Alban).

Susan Johnson OBE

Tan iddi ymddeol ym mis Gorffennaf 2015 roedd Susan Johnson yn Brif Weithredwr yng Ngwasanaeth Tân ac Achub County Durham a Darlington, a hi oedd y fenyw a’r prif weithredwr gyntaf heb iwnifform i arwain y Gwasanaeth Tân ac Achub ym Mhrydain Fawr. Yn gynt bu’n dal uwch swydd yn yr Asiantaeth Datblygu Ranbarthol i Swydd Efrog a Humber yn dilyn gyrfa ym maes marchnata rhyngwladol yn y sector technoleg gwybodaeth. Cafodd Susan ei gwobrwyo ag OBE yn 2000 am wasanaethau i New Deal yn y Gogledd -ddwyrain, a bu’n dal nifer o rolau anweithredol ac ymddiriedol yn y sectorau preifat, cyhoeddus a’r sector nag yw ar gyfer gwneud elw gan gynnwys Greggs plc, Legacy Trust UK a Phrifysgol Durham.

Lorna McGregor

Mae Lorna McGregor yn Athro yn yr Ysgol Gyfraith a Chyfarwyddwr y Ganolfan Hawliau Dynol ym Mhrifysgol Essex. Hi yw Prif ymchwilydd a Chyfarwyddwr ar y cyd grant mawr y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (ESRC) ar dechnoleg, data mawr a hawliau dynol; Prif Ymchwilydd prosiect a noddir gan Nuffield ar rôl sefydliadau hawliau dynol cenedlaethol ym maes trin cwynion; ymchwilydd ar y cyd ar brosiect a noddir gan ESRC ar ddefnyddio data mawr yn yr arfer o adsefydlu dioddefwyr artaith ac yn ymchwilydd ar y cyd grant y British Academy Newton Fund ar effeithiau cyfraith hawliau dynol rhyngwladol ar gyfraith ryngwladol gyhoeddus a’u is-geinciau. Mae hi’n gadeirydd ar y cyd grŵp arbenigol o academyddion ac ymarferwyr hawliau dynol ar adolygu’r rheolau safonol lleiaf ar gyfer trin carcharorion sydd yn cael ei arwain gan y Ganolfan Hawliau Dynol a Penal Reform International. Mae hefyd yn gadeirydd ar y cyd grŵp buddiant Cyfraith Ryngwladol Cymdeithas Ewropeaidd ar hawliau dynol a grŵp astudio Cymdeithas Cyfraith Ryngwladol ar gyfrifoldeb unigol ym maes cyfraith ryngwladol. Cyn iddi ddod yn academydd, roedd yn Gynghorydd Cyfreithiol Rhyngwladol yn REDRESS ac yn gyfreithiwr rhaglenni yn y Gymdeithas Bargyfreithwyr Rhyngwladol. Mae’n dal LLB (Anrhydedd) Ysgol Gyfraith Caeredin a LLM Ysgol Gyfraith Harvard.

Yr Athro Swaran Singh

Pennaeth Adran Iechyd Meddwl a Lles ym Mhrifysgol Warwick yw’r Athro Swaran Singh. Mae, hefyd, yn Seiciatrydd Ymgynghorol yn Ymddiriedolaeth Sylfaen Iechyd Meddwl Birmingham & Solihull ac yn swyddog arweiniol yn Rhwydwaith Ymchwil Iechyd Meddwl yr Heart of England Hub. Mae wedi gweithio o fewn y GIG ar lefelau clinigol, academaidd a rheoli ac mae’n academydd uchel ei barch yn ei faes sydd wedi ysgrifennu’n helaeth ar ethnigrwydd ac iechyd meddwl. Mae, hefyd, wedi bod yn gysylltiedig â gwaith gwirfoddol yn delio â cham-drin hawliau dynol yn India.

Sarah Veale CBE

Mae Sarah Veale yn aelod o Bwyllgor Polisi Rheoleiddiol y llywodraeth ac yn aelod anweithredol bwrdd Achredu y Deyrnas Unedig. Tan fis Medi 2015, Sarah oedd pennaeth Adran Cydraddoldeb a Hawliau Cyflogaeth Cyngres yr Undebau Llafur. Roedd yn gyn aelod Cyngor ACAS, bwrdd yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch a Chomisiwn Cenedlaethol y Merched. Enillodd y CBE yn Rhestr Anrhydeddau Flwyddyn Newydd y Frenhines yn 2006 am wasanaethau i amrywiaeth, ac yn 2011, cafodd Ddoethuriaeth Anrhydeddus mewn Cyfreithiau gan Brifysgol Oxford Brookes. Mae Sarah yn Is-lywydd y Fforwm Cydraddoldeb ac Amrywiaeth a chymrawd gwadd Ysgol Fusnes Prifysgol Greenwich. 

Yr Arglwydd Shinkwin

Mae’r Arglwydd Shinkwin wedi byw gydag anabledd enbyd ers genedigaeth ac mae wedi gweithio i daclo gwahaniaethu ar sail anabledd trwy gydol ei yrfa. Mae hyn yn cynnwys ei waith yn y Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol ar gyfer Pobl Fyddar, Macmillan Cancer Support, Cancer Research UK, Y Lleng Brydeinig Frenhinol a Thŷ’r Arglwyddi, lle’r eisteddodd fel Arglwydd am oes ar y Meinciau Ceidwadol ers mis Tachwedd 2015.

Rebecca Hilsenrath (Prif Weithredwr)

Cafodd Rebecca Hilsenrath ei phenodi yn Brif Swyddog Cyfreithiol i’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol ym mis Mawrth 2014. Cyn hynny, roedd, am bum mlynedd, yn Brif Weithredwr LawWorks (Grŵp Pro Bono’r Cyfreithwyr), elusen genedlaethol yn hwyluso cyngor cyfreithiol rhad ac am ddim i grwpiau cymunedol ac unigolion mewn angen. Ar ôl graddio yng Nghaergrawnt, cafodd Rebecca ei hyfforddi gan Linklaters a bu’n gweithio iddynt, cyn symud i Wasanaeth Cyfreithiol y Llywodraeth lle cafodd ei phenodi i swyddi yn yr Adran dros Addysg a Sgiliau bryd hynny ac yn Swyddfa’r Twrnai Cyffredinol. Mae Rebecca hefyd wedi sefydlu dwy ysgol, Canolfan Pro Bono Genedlaethol yn Chancery Lane a bu’n aelod o fyrddau nifer o elusennau ac asiantaethau cynghori, gan gynnwys Uned Pro Bono’r Bar a Chanolfan Gyfreithiol Mary Ward. Yn 2012, cafodd ei rhestri yn y Times ymysg y 100 o gyfreithwyr mwyaf dylanwadol yn y wlad. Mae ganddi bedwar mab, a merch faeth, ac mae ei hobïau’n cynnwys adnewyddu bwthyn rhestredig yn Eryri ac ysgrifennu e-nofelau.

Diweddarwyd ddiwethaf: 13 Feb 2018