A busy crowded street A busy crowded street

Ein llwyddiannau

Ers iddo gael ei sefydlu, mae’r Comisiwn wedi gwella bywydau miliynau o bobl ym Mhrydain drwy ei waith sy’n torri cwys newydd. Isod mae crynodeb o’n llwyddiannau pwysig dros y dair blynedd ddiwethaf.  

Gwaith cyfreithiol

Rydym wedi cymryd mwy na 80 o gamau cyfreithiol, gyda dros ddau draean ohonynt yn llwyddiannus.

Fe gynyddom ddiogelwch ar gyfer mwy na 500,000 o bobl hŷn a phobl anabl yn cael gofal yn eu cartrefi drwy helpu cau dihangfa gyfreithiol.

 • Fe wnaethom ymyrryd yn llwyddiannus mewn achos cyfreithiol yn erbyn y Llywodraeth a fydd o bosib yn golygu na fydd miloedd o ofalwyr, sy ddim yn cael eu talu am ofalu dros aelodau teuluol anabl, mwyach yn gweld eu hamodau byw yn gwaethygu oherwydd cap ar fudd-daliadau.  
 • Ymyrom yn llwyddiannus mewn achos a oedd yn egluro bod gan bobl fregus yn yr ysbyty hawl i gael eu hymgynghori ynglŷn ag unrhyw gynig i osod ‘Hysbysiad i Beidio ag Adfywhau’ yn eu nodiadau.  
 • Cynorthwyom achos cyfreithiol carreg filltir ar wahaniaethu ar sail cyfeiriadedd rhywiol. Dyfarnodd hwn nad oes hawl gan berchnogion gwesty neu lety gwely a brecwast i wrthod derbyn trefniadau neilltuo ystafell a wneir gan gyplau hoyw.
 • Lluniom bapur briffio, yr oedd Cynghorau yn ei groesawu, a oedd yn amlinellu’r sefyllfa gyfreithlon yng Nghymru o ran sylwadau  gwaradwyddus gan Gynghorwyr am Deithwyr Sipsiwn a’u safleoedd. 

Ymchwiliadau ac archwiliadau

 • Cynhaliom ein hymchwiliad pwysig cyntaf i farwolaethau annaturiol oedolion â chyflyrau iechyd meddwl a oedd yn cael eu cadw’n gaeth mewn carchardai, ysbytai a gorsafoedd yr heddlu. Croesawodd y Gweinidog Iechyd ein hargymhellion, ac amlinellodd ymateb draws-Lywodraethol gamau ar gyfer gwelliant. Cyhoeddodd yr Ysgrifennydd Cartref na fyddai unigolion a oedd yn dioddef iechyd meddwl sâl yn cael eu cadw’n gaeth mwyach yng nghelloedd yr heddlu.
 • O ganlyniad i ymchwiliad y Comisiwn a gynhaliwyd yn yr Alban, a’r achosion lobio, ymgynghori a chyflwyno tystiolaeth a ddigwyddodd wedi hynny,  pasiwyd Deddf Masnachu Pobl a Cham-fanteisio (yr Alban) yn gyfraith yn 2015. Rhydd hyn amddiffyniad cyfreithiol i ddioddefwyr masnachu pobl ac mae’n caniatáu i fasnachwyr pobl gael eu herlyn. 
 • Cafodd ein hymchwiliad i Aflonyddu ar Sail Anabledd yn 2012 ei groesawu gan y Llywodraeth ac roedd yr ymateb draws-Lywodraethol yn cynnwys ymrwymiad i gymryd ein hargymhellion yn eu blaen. Ers hynny, mae Llywodraethau wedi:
  • Diwygio Deddf Cyfiawnder Troseddol 2003, fel bo gan lofruddiaethau wedi eu cymell gan gasineb neu elyniaeth tuag at ddioddefwyr anabledd neu drawsryweddol bwynt dedfrydu dechreuol o 30 o flynyddoedd
  • Sefydlu Grŵp Anabledd Cyfiawnder Troseddol sy’n adrodd wrth Uwch Swyddog Cyfreithiau’r Alban  ac mae wedi cyhoeddi Fframwaith ar gyfer Gweithredu i daclo troseddau ac achosion casineb yng Nghymru.  

Ymchwil a dadansoddi

 • Cynhaliom yr adolygiad mwyaf cynhwysfawr ar gynnydd cydraddoldeb a hawliau dynol ym Mhrydain – 'A yw Prydain yn Decach?' Bydd hyn yn ffurfio agendas Llywodraethau a chyrff cyhoeddus, gan gynnwys Pwyllgor Dethol Menywod a Chydraddoldebau, a GIG Lloegr.
 • Mae’r heriau a nodwyd yn ein hadroddiad A yw Cymru’n Decach? wedi dylanwadu’n uniongyrchol ar y blaenoriaethau a amlinellwyd gan Lywodraeth Cymru yn ei Nodau Cydraddoldeb ar gyfer 2016 - 2020.
 • Cynhaliom yr arolwg fwyaf erioed ar brofiadau menywod beichiog yn y gweithle, a ddatgelodd y gallai hyd at 54,000 o fenywod beichiog a mamau newydd  gael eu gorfodi allan o’u swyddi bob blwyddyn. Mae Llywodraethau Cymru, Lloegr a’r Alban ar hyn o bryd yn ystyried ein hargymhellion i daclo gwahaniaethu ar sail beichiogrwydd a mamolaeth.
 • Cyhoeddom ymchwil a oedd yn dangos bod y rhywiau’n cael eu gwahanu’n arwyddocaol ym maes Prentisiaethau Modern yn yr Alban i leiafrifoedd ethnig a phobl anabl ynghyd â lefelau isel o fynediad iddynt. O ganlyniad, mae’r Comisiwn ar gyfer Datblygu Gweithlu Ifanc yr Alban wedi galw am dargedau i fynd i’r afael â hyn. Mae Skills Development Scotland wedi adrodd ar y maes hwn eisoes.

Gweithio mewn partneriaeth

 • Gweithiom gyda heddluoedd a chefnogi hyfforddiant ar ddefnydd gormodol ac anghymesur o stopio a chwilio yn erbyn dynion lleiafrifoedd ethnig ifanc.Yn sgil hyn, newidiodd yr Ysgrifennydd Cartref ganllawiau’r heddlu, ac o’r herwydd bu cwymp o 40% mewn achosion stopio, o 904,000 yn 2013/14 i 541,000 yn 2014/15.
 • Rydym wedi gwella amodau gweithio i ddegau o filoedd o weithwyr asiantaeth  a gweithwyr ar gyflog isel drwy ymgysylltu â’r sectorau glanhau swyddfeydd a phrosesu cig.
 • Yng Nghymru, gweithiom gyda phartneriaid i amlhau cyflwyno polisïau yn y gweithle ar gam-drin domestig ac iechyd meddwl. O ganlyniad, cyflwynodd Sony bolisïau ar gyfer eu gweithlu. Bu ein canllawiau  yn sylfaen i bolisi iechyd meddwl y Coleg Nyrsio Brenhinol, gan gefnogi ei 420,000 o aelodau ar draws amryw o sectorau yn y DU.

Monitro hawliau dynol

Fel Corff Cydraddoldeb Cenedlaethol Prydain a Sefydliad Hawliau Dynol Cenedlaethol statws 'A' y Cenhedloedd Unedig, cydnabyddir y Comisiwn gan y Llywodraeth, y sectorau cyhoeddus a phreifat fel arbenigwr dibynadwy ac awdurdodol ar gydraddoldeb a hawliau dynol. Dros y pum mlynedd ddiwethaf:

 • Rydym wedi cynhyrchu naw cyflwyniad ffurfiol o ran Monitro Cyfamodau yn cynnwys 350 o argymhellion i wella cydymffurfiaeth y DU â rhwymedigaethau hawliau dynol rhyngwladol. Mae 70% o’r rhain wedi eu hadlewyrchu’n ôl i Lywodraeth gan y CU.  

Rydym wedi darparu cyngor arbenigol i Seneddau’r DU a’r Alban ac i Gynulliad Cymru drwy 30 o bapurau briffio seneddol yn cynnwys mwy na 200 o argymhellion i wella deddfwriaeth yn amddiffyn hawliau dynol a chydraddoldeb.

Diweddarwyd ddiwethaf: 04 Apr 2018