Polisi defnydd derbyniol y wefan

Mae’r polisi defnydd derbyniol hwn yn amlinellu’r telerau rhyngoch chi a ni  y gallwch gael mynediad i’n gwefan www.equalityhumanrights.com (ein safle). Mae’r polisi defnydd derbyniol hwn yn gymwys i bob defnyddiwr ein safle a phob ymwelydd iddo.

Mae eich defnydd o’n safle yn golygu eich bod yn derbyn, ac yn cytuno â chadw wrth bob polisi yn y polisi defnydd derbyniol hwn, sy’n atodol i delerau defnyddio’r wefan

Mae www.equalityhumanrights.com yn safle sy’n cael ei weithredu gan y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (ni neu ninnau).

Defnydd gwaharddedig

Gallwch ddefnyddio ein safle ar gyfer dibenion cyfreithlon yn unig. Ni chaniateir i chi ddefnyddio ein safle:

 • Mewn unrhyw fodd sy’n mynd yn groes i unrhyw reoliad neu gyfraith leol, genedlaethol neu ryngwladol.
 • Mewn unrhyw fodd sy’n anghyfreithlon neu dwyllodrus, neu â phwrpas neu effaith anghyfreithlon neu dwyllodrus.
 • I’r diben o niweidio neu geisio niweidio plant dan oed mewn unrhyw fodd.
 • I anfon, cael yn fwriadol, lwytho, lawr lwytho, neu ddefnyddio neu ail ddefnyddio unrhyw ddeunydd mewn unrhyw fodd sy’n mynd yn groes i unrhyw reoliad neu gyfraith leol, genedlaethol neu ryngwladol neu sy’n groes i nodau neu amcanion y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol. 
 • I drosglwyddo, neu gaffael i anfon, unrhyw ddeunydd hyrwyddo neu hysbysebu heb ei awdurdodi neu ohonoch eich hun neu unrhyw ffurf arall o ddeisyfiad tebyg (spam).
 • I drosglwyddo’n fwriadol unrhyw ddata, anfon neu lwytho unrhyw ddeunydd sy’n cynnwys firysau, ceffylau Trojan, mwydon, bomiau amser, cofnodwyr trawiadau bysellau, ysbïwedd, meddalwedd hysbysebu neu unrhyw raglenni niweidiol eraill neu god cyfrifiadur tebyg wedi’i gynllunio i effeithio’n andwyol ar weithrediad unrhyw feddalwedd neu galedwedd cyfrifiadur.

Rydych yn cytuno hefyd:

 • i beidio ag ailgynhyrchu, dyblygu, copïo neu ailwerthu unrhyw ran o’n safle yn groes i ddarpariaethau telerau defnyddio ein gwefan .
 • i beidio â chael mynediad heb ganiatâd, tarfu ar, difrodi neu ymyrryd ar:
  • unrhyw ran ein safle;
  • unrhyw offer neu rwydwaith y mae ein safle wedi’i storio arno;
  • unrhyw feddalwedd a ddefnyddiwyd o ran darparu ein safle; neu
  • unrhyw offer neu rwydwaith  neu feddalwedd a berchenogir neu defnyddir gan unrhyw drydydd parti.
Ataliad a therfyniad

Fe wnawn bennu, yn ôl ein disgresiwn, p’un ai a fu achos o fynd yn groes i’r polisi defnydd derbyniol hwn drwy eich defnydd o’n safle. Pan fydd achos o fynd yn groes i’r polisi hwn wedi digwydd, fe allwn weithredu yn y fath fodd ag yr ydym yn ei dybio’n briodol.  

Mae methu â chydymffurfio â’r polisi defnydd derbyniol hwn yn cynnwys torcyfraith materol o delerau defnyddio’r wefan y mae rhaid i chi ddefnyddio ein safle yn unol â nhw, a gallwn yn sgil hynny gymryd un neu bob un o’r camau a ganlyn:

 • Tynnu’n ôl yn ddi-oed, dros dro neu’n barhaol eich hawl i ddefnyddio ein safle.
 • Dileu’n ddi-oed, dros dro neu’n barhaus unrhyw hysbysiad neu ddeunydd a lwythwyd gennych i’n safle.
 • Cyhoeddi rhybudd i chi.
 • Achos cyfreithiol yn eich erbyn ar gyfer ad-dalu’r holl gostau ar sylfaen indemniad (gan gynnwys, ond nid yn gyfyngedig i, gostau cyfreithiol a gweinyddol rhesymol) yn sgil y torcyfraith.
 • Gweithredu cyfreithiol pellach yn eich erbyn.
 • Datgelu’r fath wybodaeth i awdurdodau gorfodi’r gyfraith ag y tybiwn yn rhesymol angenrheidiol.

Rydym yn gwahardd atebolrwydd ar gyfer camau a gymerwyd wrth ymateb i achosion o fynd yn groes i’r polisi defydd derbyniol hwn. Nid yw’r ymatebion a ddisgrifir yn y polisi hwn yn gyfyngedig, a gallwn gymryd unrhyw gam arall yr ydym yn ei dybio’n briodol.

Newidiadau i’r polisi defnydd derbyniol

Gallwn ddiwygio’r polisi defnydd derbyniol hwn ar unrhyw adeg drwy ddiwygio’r dudalen hon. Disgwylir i chi edrych ar y dudalen hon o bryd i’w gilydd i sylwi ar unrhyw newidiadau a wnawn, gan eich bod yn gyfreithiol rwym iddyn nhw. Gallai rhywfaint o’r darpariaethau a gynhwysir yn y polisi defnydd derbyniol hwn gael hefyd ei ddisodli gan ddarpariaethau neu hysbysiadau a gyhoeddwyd rywle arall ar ein safle.

 

Diweddarwyd ddiwethaf: 07 Oct 2016