Hyfforddiant rhagfarn ddiarwybod: asesu’r dystiolaeth ar gyfer effeithiolrwydd

Adroddiad Ymchwil
 

I bwy mae'r dudalen hon?

  • Employers
  • Policymakers
  • Human resources professionals

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

    • Prydain Fawr

First published: 23 Mar 2018

research report 113 unconcious bais training an assessment of the evidencw for effectiveness pdf

Mae’r adroddiad hwn yn bwrw golwg ar effeithiolrwydd hyfforddiant rhagfarn ddiarwybod.

Mae’n gwneud argymhellion ar gyfer cyflogwyr, llunwyr polisi a gweithwyr proffesiynol adnoddau dynol i ddefnyddio hyfforddiant yn effeithiol yn y gweithle i greu gweithleoedd mwy cynhwysol.

Rhagfarnau diarwybod yw’r safbwyntiau a’r barnau nad ydym yn ymwybodol ohonynt. Maen nhw’n effeithio ar ein hymddygiad o ddydd i ddydd ac wrth i ni wneud penderfyniadau. Caiff ein rhagfarnau diarwybod eu dylanwadu gan ein cefndir, diwylliant a phrofiad personol.

Nod hyfforddiant rhagfarn ddiarwybod yw cynyddu ymwybyddiaeth o ragfarn ddiarwybod a’i effaith ar bobl â nodweddion gwarchodedig. Yn aml defnyddir yr hyfforddiant yn y gweithle i leihau’r rhagfarn hwn a lleihau ymddygiad ac agweddau gwahaniaethol.

Lawr lwytho’r crynodeb gweithredol