Artaith yn y DU: adroddiad diweddaru

Adroddiad
 

I bwy mae'r dudalen hon?

  • UK and Welsh governments and devolved administrations
  • organisations working to prevent torture or other cruel, inhuman or degrading treatment

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

    • Prydain Fawr

First published: 07 May 2019

Mae’r adroddiad hwn yn amlinellu’n hargymhellion i lywodraethau’r DU a Chymru ynglŷn â hanes y DU o dan y Confensiwn yn Erbyn Artaith (CAT).

Mae’n dilyn y rhestr materion y cododd y Cenhedloedd Unedig ynglŷn â hanes y DU o dan CAT

Mae ein hargymhellion yn ymwneud â materion megis:

  • diogelu pobl yn ceisio am loches, dioddefwyr masnachu pobl ac ecsploetio, cleifion, pobl yn y ddalfa a phobl sy’n cael eu ffrwyno
  • atal trais yn erbyn menywod a merched, tramgwyddau rhywiol ar blant a throsedd casineb
  • ymateb i honiadau o gysylltiad Prydeinig ynglŷn â cham-drin pobl o dramor sy’n cael eu cadw 
  • sicrhau y gall pobl sydd yn agored i niwed gael cymorth cyfreithiol
  • datblygu’n strategaeth gwrthderfysgaeth
  • gwneud CAT yn rhan o gyfraith y DU

Mae’r adroddiad yn codi pryderon bod rhaid i’n llywodraethau wneud mwy i wella’u hanes ar atal triniaeth annynol a diraddiol.

Lawr lwytho’r adroddiad a’r argymhellion: crynodeb gweithredol