Telerau defnyddio

Darllenwch y telerau a’r amodau hyn yn ofalus cyn defnyddio’r safle hwn.

1. Telerau defnyddio’r wefan

Mae’r telerau defnyddio hyn (ynghyd â’r dogfenni y cyfeirir atyn nhw ynddo) yn dweud wrthoch chi am delerau defnyddio ein gwefan www.equalityhumanrights.com (ein gwefan). Mae defnydd o’n safle yn cynnwys cael mynediad iddi a’i phori. Wnewch chi ddarllen y telerau defnyddio hyn yn ofalus cyn i chi ddechrau defnyddio’n safle, gan y byddan nhw’n gymwys i’ch defnydd ohoni. Rydym yn eich argymell i argraffu copi o’r telerau ar gyfer cyfeirio ato yn y dyfodol. Drwy ddefnyddio ein safle, rydych yn cadarnhau eich bod yn derbyn y telerau defnyddio hyn a’ch bod yn cytuno i gydymffurfio â nhw. Os nad ydych yn cytuno â’r telerau defnyddio hyn, rhaid i chi beidio â defnyddio ein safle. Mae’r telerau defnyddio hyn yn cyfeirio at y telerau ychwanegol a ganlyn, sydd hefyd yn gymwys i’ch defnydd o’n safle:

 • Ein polisi preifatrwydd, sy’n amlinellu’r telerau y byddwn yn prosesu unrhyw ddata personol y casglwn gennych, neu y darparwch inni. Drwy ddefnyddio ein safle, rydych yn rhoi caniatâd i’r fath brosesu ac rydych yn gwarantu bod yr holl ddata y darperwch inni yn gywir.
 • Ein polisi defnydd derbynniol, sy’n amlinellu’r defnyddiau o’n gwefan a ganiateir a’r defnyddiau na chaniateir. Wrth ddefnyddio ein gwefan, mae rhaid i chi gydymffurfio â’r polisi defnydd derbyniol hwn.
 • Ein polisi cwcis, sy’n amlinellu gwybodaeth am y cwcis ar ein gwefan.

Fe allwn ddiwygio’r telerau defnyddio hyn ar unrhyw adeg drwy newid y dudalen hon. Ymwelwch â’r dudalen hon o bryd i’w gilydd i sylwi ar unrhyw newidiadau a wnaed gennym, gan eu bod yn eich rhwymo chi.

2. Deunydd cynghori – nid cyngor cyfreithiol

Diben y wefan hon yw rhoi gwybodaeth gyffredinol ac nid yw wedi’i bwriadu i fod yn gyfwerth â chyngor cyfreithiol neu gyngor proffesiynol arall. Rhaid ystyried unrhyw hawliad unigol ar sail ei ffeithiau a’i amgylchiadau unigol yn sgil y wybodaeth sydd ar gael.  Nid oes unrhyw ddau hawliad yn union yr un fath, ac mae rhai meysydd o’r gyfraith yn parhau’n ansicr - nid yw canlyniad llwyddiannus i un achos yn sicrhau canlyniad llwyddiannus i un arall.  Dylech ofyn am gyngor cyfreithiol penodol mewn perthynas ag unrhyw fater arbennig. Cysylltwch â Gwasanaeth Cynghori a Chymorth Cydraddoldeb os ydych am gyngor ar sefyllfa arbennig, neu i gael eich cyfeirio at rywun a all roi cyngor cyfreithiol pellach i chi.

3. Hawliau eiddo deallusol ac ail ddefnyddio gwybodaeth sector cyhoeddus

Nyni (neu’r Goron) yw perchennog neu drwyddedai’r holl hawliau eiddo deallusol ar ein gwefan, ac yn y deunydd y cyhoeddir arni. Caiff y gweithiau hynny eu diogelu gan gyfamodau a deddfau hawlfraint ar draws y byd. Cedwir pob hawl o’r fath.

Rydym yn cydymffurfio â Rheoliadau Ailddefnyddio Gwybodaeth Sector Cyhoeddus 2015 ac rydym yn annog ailddefnyddio’r gwybodaeth y rydym yn ei chynhyrchu, ei dal a’i lledaenu.

Rydym yn agored ac yn dryloyw, ac yn trin pob cais ar gyfer ailddefnyddio mewn modd teg nad yw’n gwahaniaethu.

Pan berchenogir yr hawlfraint gan y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol ac mae ar gael ar ein gwefan, gallwch argraffu un copi, ar yr amod eich bod yn cydymffurfio â’r amodau ailddefnyddio isod, a gallwch lawr lwytho darnau, o unrhyw dudalen(nau) ar gyfer eich defnydd personol a chewch tynnu sylw eraill o fewn eich sefydliad at gynnwys a gyhoeddwyd ar ein gwefan. Os ydych am ailddefnyddio unrhyw wybodaeth yr ydym yn ei chynhyrchu, ei dal neu’i lledaenu uwchlaw a thu hwnt i hyn, ymgeisiwch o dan Reoliadau Ailddefnyddio Gwybodaeth Sector Cyhoeddus 2015 drwy lenwi’r ffurflen gais (Word) a’i dychwelyd atom i Correspondence@equalityhumanrights.com. Gallwch wneud cais yn ysgrifenedig hefyd a’i anfon i:

Correspondence Unit
Equality and Human Rights Commission
Arndale House
The Arndale Centre
Manchester
M4 3AQ

Yn unol â Rheoliadau Ailddefnyddio Gwybodaeth Sector Cyhoeddus 2015 byddwn yn ymateb i bob cais cyn pen 20 diwrnod gwaith. Os ydych am gwyno am y modd y cafodd eich cais ei drin neu am adolygiad o’r penderfyniad a wnaed yn ymwneud â’ch cais, ysgrifennwch at y cyfeiriad uchod neu anfonwch e-bost i Correspondence@equalityhumanrights.com.

Sylwer os gwelwch yn dda fod rhai cyfyngiadau yn y rheoliadau; yn benodol nid ydyn nhw’n gymwys i raglenni cyfrifiadur neu i ddogfenni a ddelir gennym ni, pan fo trydydd parti yn berchen hawlfraint neu hawliau eiddo deallus eraill yn y ddogfen, ac nid ydyn nhw’n gymwys chwaith i ddogfenni a ddelir gan ein harchif.

Amlinellir ein hamodau ailddefnyddio isod:

 • Rhaid i chi beidio ag addasu mewn unrhyw fodd, gopïau papur neu ddigidol unrhyw ddeunyddiau y gwnaethoch eu hargraffu neu lawr lwytho, a rhaid i chi beidio â defnyddio unrhyw ddarlun, llun, fideo neu ddilyniant sain neu unrhyw raffigau  yn ddigyswllt i’r testun a ddaeth gyda nhw.
 • Rhaid pob amser gydnabod ein statws (a statws unrhyw gyfranogwyr a nodwyd) fel awduron y cynnwys ar ein gwefan.
 • Rhaid i chi beidio â defnyddio unrhyw ran y cynnwys ar ein gwefan sy’n cael ei berchen neu’i berchen yn rhannol gan drydydd parti, heb gael trwydded ganddyn nhw i wneud felly.

4. Dolenni i wefannau eraill

Rydym yn cynnwys dolenni i nifer o wefannau allanol lle bo’n briodol er mwyn cynorthwyo defnyddwyr i gael gafael ar fwy o wybodaeth berthnasol. Fodd bynnag, ni all y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol sicrhau pa mor ddibynadwy yw’r dolenni hynny na pha mor gywir yw’r wybodaeth ar wefannau sefydliadau eraill. Nid yw dolen o’n gwefan ni i wefan arall yn golygu ein bod yn cymeradwyo’r sefydliad hwnnw na’i wybodaeth. Nid oes unrhyw reolaeth gennym dros gynnwys y safleoedd hynny na’u hadnoddau.

5. Dolenni i’n safle ni

Gallwch greu dolen i’n tudalen hafan, ar yr amod eich bod yn ei gwneud mewn modd teg a chyfreithiol ac nid yw’n tarfu ar ein henw da neu’n manteisio arno.

Rhaid i chi beidio â sefydlu dolen yn y fath fodd ag y bydd yn awgrymu unrhyw ffurf o gysylltiad, cymeradwyaeth neu gadarnhad ar ein rhan lle nad oes un yn bodoli.

Rhaid i chi beidio â sefydlu dolen i’n safle ar unrhyw wefan nad yw’n berchen i chi.

Rhaid i’n gwefan beidio â chael ei fframio ar unrhyw safle arall, ac ni chaniateir i chi greu dolen i unrhyw ran ein safle ac eithrio ein tudalen hafan.

Rydym yn cadw’r hawl i dynnu yn ôl heb rybudd, ganiatâd i greu dolen i’n gwefan.

Mae rhaid i’r wefan, yr ydych yn gosod dolen iddi, gydymffurfio ymhob agwedd â’r safonau cynnwys a amlinellwyd yn ein polisi defnydd derbyniol.

Os ydych yn dymuno gwneud unrhyw ddefnydd o gynnwys ein safle yn hytrach na’r defnyddiau a amlinellwyd uchod, llenwch ffurflen adborth y wefan.

6. Mynediad i’n safle

Mae ein safle ar gael yn rhad ac am ddim. Caniateir mynediad i’n safle ar sylfaen dros dro. Gallwn wahardd, tynnu’n ôl, terfynu neu newid ein safle gyfan neu unrhyw ran ohoni heb rybudd. Ni fyddwn yn atebol i chi os na fydd ein safle ar gael am unrhyw reswm, ar unrhyw adeg ac am unrhyw gyfnod.

Rydym yn gwneud pob ymdrech i wirio a phrofi deunydd ymhob cam y cynhyrchiad, fodd bynnag nid ydym yn gwarantu y bydd ein safle, neu unrhyw gynnwys arno:

 • bob amser ar gael neu heb ei tharfu arno;
 • yn rhydd rhag camgymeriadau neu wallau drwy esgeulustod; neu
 • fod yn ddiogel neu’n rhydd rhag bygiau neu firysau.

Chi sy’n gyfrifol dros gyflunio eich technoleg gwybodaeth, llwyfan a rhaglenni cyfrifiadur er mwyn cael mynediad i’n safle. Dylech ddefnyddio eich meddalwedd diogelu rhag firws eich hun.

Mae’n ddoeth bob amser i chi redeg rhaglen gwrth firws a gwrth ysbïwedd ar bob deunydd a lawr lwythir gennych o’r rhyngrwyd. Ni allwn dderbyn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw golled, amhariad neu ddifrod i’ch data neu’ch system cyfrifiadur a allai ddigwydd wrth ddefnyddio deunydd a gafwyd o’r wefan hon.

Rhaid i chi beidio â chamddefnyddio ein safle drwy gyflwyno o fwriad feiriysau, trojans, mwydon, bomiau rhesymeg neu ddeunydd arall sy’n faleisus neu’n dechnegol niweidiol. Rhaid i chi beidio â cheisio mynediad heb ganiatad i’n safle, y gweinyddwr y caiff ein safle ei storio arno neu unrhyw weinyddwr, cyfrifiadur neu gronfa ddata sy’n gysylltiedig â’n safle. Rhaid i chi beidio ag ymosod ar ein safle drwy ymosodiad gwadu gwasanaeth neu ymosodiad gwadu gwasanaeth dosbarthedig. Drwy fynd yn groes i’r ddarpariaeth hon, byddech yn troseddu o dan Ddeddf Camddefnyddio Cyfrifiaduron 1990. Byddwn yn adrodd ar unrhyw dorcyfraith o’r fath wrth awdurdodau gorfodi’r gyfraith perthnasol a gwnawn gydweithio â’r awdurdodau hynny drwy ddatgelu gwybodaeth amdanoch wrthyn nhw. Pe bai torcyfraith o’r fath yn digwydd, byddai’ch hawl i ddefnyddio ein safle yn darfod ar unwaith.

7. Ymwadiad

Gallwn ddiweddaru ein safle o bryd i’w gilydd, a newid y cynnwys unrhyw bryd. Er ein bod yn ymdrechu’n galed i sicrhau na fydd yr wybodaeth ar y safle hwn ar ei hôl hi neu’n anghywir, mae gwefan yn gyfyngedig yn ei gallu i fynegi cymhlethdodau gwybodaeth o natur gyfreithiol, polisi neu weithredol ac fe allai unrhyw gynnwys ar ein safle fod ar ei hôl hi ar unrhyw adeg, ac nid oes rhwymedigaeth arnom i’w diweddaru. Nid yw’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yn gwneud unrhyw gynrychioliadau, gwarantau neu sicrwydd, naill ai wedi’u mynegi neu eu hawgrymu, am gywirdeb yr wybodaeth ar y wefan hon neu ei haddasrwydd ar gyfer unrhyw bwrpas beth bynnag y bo. Ni fydd y Comisiwn, beth bynnag yr achos, yn atebol dros unrhyw iawndal canlyniadol, uniongyrchol, anuniongyrchol, damweiniol arbennig yn sgil defnyddio gwybodaeth a ddelir ar y wefan hon.

8. Cyfyngiad ar atebolrwydd

Nid oes unrhyw beth yn y telerau defnyddio hyn yn gwahardd neu’n cyfyngu ar ein hatebolrwydd dros farwolaeth neu anaf personol yn sgil ein hesgeulustod, neu ein twyll neu gamliwio twyllodrus, neu unrhyw atebolrwydd arall na ellir ei wahardd neu’i gyfyngu gan gyfraith Lloegr.

I’r graddau y caiff ei ganiatáu gan y gyfraith, rydym yn gwahardd pob amod, sicrwydd, cynrychioliad neu delerau eraill a allai fod yn gymwys i’n safle neu unrhyw gynnwys arno, boed a gafodd ei fynegi neu’i awgrymu.

Ni fyddwn yn atebol i unrhyw ddefnyddiwr am unrhyw golled neu niwed, boed mewn contract, y gyfraith gamweddau (gan gynnwys esgeulustod), mynd yn groes i ddyletswydd statudol, neu fel arall, hyd yn oed os yn rhagweladwy, yn deillio o dan neu mewn cysylltiad â:

 • defnydd, neu analluedd i ddefnyddio, ein safle; neu
 • defnydd neu ddibyniaeth ar unrhyw gynnwys a ddangoswyd ar ein safle.

Os ydych yn ddefnyddiwr busnes, sylwer na fyddwn yn benodol, yn atebol dros:

 • golled o ran elw, gwerthiant, busnes neu gyllid;
 • ymyriadau busnes;
 • colled o ran arbedion disgwylgar;
 • colled o ran cyfle busnes, ewyllys da neu enw da; neu
 • unrhyw golled neu niwed anuniongyrchol neu ganlyniadol.

Os ydych yn ddefnyddiwr defnyddwyr, sylwer ein bod yn darparu ein safle ar gyfer defnydd domestig a phreifat yn unig. Rydych yn cytuno i beidio â defnyddio ein safle ar gyfer unrhyw ddibenion masnachol neu fusnes, ac nid oes gennym unrhyw atebolrwydd dros unrhyw golled o ran elw, colled o ran busnes, ymyriadau busnes neu golli cyfle busnes.

Ni fyddwn yn atebol dros unrhyw golled neu ddifrod a achoswyd gan firws, ymosodiad gwadu gwasanaeth dosbarthedig, neu unrhyw ddeunydd technolegol niweidiol a allai heintio eich offer cyfrifiadur, rhaglenni cyfrifiadur, data neu unrhyw ddeunydd patent oherwydd eich defnydd o’n safle neu oherwydd i chi lawr lwytho unrhyw gynnwys ohono, neu ar unrhyw wefan sydd wedi’i chysylltu iddo.

Nid ydym yn derbyn cyfrifoldeb dros gynnwys gwefannau a gysylltwyd â’n safle. Ni ddylid dehongli cysylltiadau o’r fath fel ein hategiad o’r gwefannau cysylltiedig hynny. Ni fyddwn yn atebol dros unrhyw golled neu niwed a allai ddeillio o’ch defnydd ohonyn nhw.

9. Cyfraith gymwysadwy

Llywodraethir y telerau defnyddio hyn, ei bwnc a’i ffurfiant gan gyfraith Lloegr. Rydych chithau a ninnau yn cytuno y bydd awdurdodaeth gan lysoedd Cymru a Lloegr na fydd yn llwyr-gyfyngedig. Fodd bynnag, os ydych yn breswylydd yng Ngogledd Iwerddon gallwch hefyd ddwyn achos yng Ngogledd Iwerddon, ac os ydych yn breswylydd yn yr Alban, gallwch hefyd ddwyn achos yn yr Alban.

Os ydych yn fusnes, mae’r telerau defnyddio hyn, ei bwnc a’i ffurfiant (ac unrhyw hawliadau neu anghydfodau anghytundebol) yn cael eu llywodraethu gan gyfraith Lloegr. Rydym ein dau yn cytuno ag awdurdodaeth llwyr-gyfyngedig llysoedd Cymru a Lloegr. 

Diweddarwyd ddiwethaf: 24 May 2018