Adroddiad ymchwil 9: Bylchau cyflog ar draws feysydd cydraddoldeb

Adroddiad Ymchwil
 

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

    • Prydain Fawr

First published: 08 Dec 2008

This is the cover of Research report 9: Pay gaps across equalities areas

Mae’r adroddiad hwn yn bwrw golwg ar fylchau cyflog (y gwahaniaeth ar gyfartaledd yng nghyflog grwpiau gwahanol o bobl).

Mae’n bwrw golwg ar y bwlch cyflog i weithwyr llawn amser ar draws 6 nodwedd warchodedig:

  • rhyw
  • ethnigrwydd
  • crefydd
  • cyfeiriadedd rhywiol
  • oed
  • anabledd

Seilir yr ymchwil ar ddata cyflog yn yr Arolwg Llafurlu.

Lawr lwytho’r adroddiad