Adroddiad ymchwil 16: polisïau gweithio hyblyg: adolygiad cymharol

Adroddiad Ymchwil
 

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

    • Prydain Fawr flag icon

      Prydain Fawr

First published: 01 Apr 2009

This is the cover of Research report 16: Flexible working policies comparative review

Mae’r adroddiad hwn yn bwrw golwg ar effaith ‘hawl i wneud cais am, a dyletswydd i ystyried, gweithio hyblyg’ y DU ar gydraddoldeb rhwng y rhywiau a mynediad i weithio hyblyg i ddynion a menywod.

Mae’r ymchwil yn cymharu ymagwedd y DU â gwledydd eraill, gan gynnwys:

Ffrainc

Yr Almaen

Yr Iseldiroedd

Awstralia

Seland Newydd

Norwy

Cafodd yr 'hawl i wneud cais am, a dyletswydd i ystyried, gweithio hyblyg' ei chyflwyno yn y DU ym mis Ebrill 2003. Ei nod oedd darparu’r hawl i staff â chyfrifoldeb rhiant dros blant dan 6 (neu 18, os yn anabl) i ofyn am newid yr oriau roedden nhw’n eu gweithio, pryd a lle, a bod y cais hwnnw yn cael sylw dyledus gan eu cyflogwr. Cafodd yr hawl ei ehangu yn ddiweddarach i gynnwys y sawl, sy’n gofalu am oedolyn dibynnol, a rhieni plant dan 16.

Lawr lwytho’r adroddiad