Ymchwiliad i wahaniaethu cyflog anghyfreithlon yn y BBC

Adroddiad
 

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

    • Prydain Fawr flag icon

      Prydain Fawr

First published: 12 Nov 2020

Front cover of BBC investigation report

Ymchwiliom i wahaniaethu cyflog honiedig yn y gorffennol yn erbyn menywod yn y BBC.

Edrychom ar sampl o gwynion cyflog ffurfiol ac anffurfiol a godwyd gyda’r BBC gan staff o 1 Ionawr 2016. Edrychom hefyd ar y systemau a’r prosesau a ddefnyddiodd y BBC ar gyfer gosod cyflog ac asesu cwynion.

Ni ddaethom o hyd i unrhyw wahaniaethu cyflog anghyfreithlon yn yr achosion a ddadansoddom yn ystod ein hymchwiliad. Ond nodom rai meysydd lle gall y BBC wneud gwelliannau i ailadeiladu ymddiriedaeth â menywod yn y sefydliad a chynyddu tryloywder ynghylch gwneud penderfyniadau a chyfathrebu.

Mae’r adroddiad hwn yn amlinellu’n canfyddiadau a’n hargymhellion ar gyfer newid.

Lawr lwytho’r adroddiad