Tai a phobl anabl: argyfwng cudd Prydain

Yn ymwneud ag Ymchwiliad
 

I bwy mae'r dudalen hon?

 • policy makers
 • disabled people's organisations
 • disabled people

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

  • Prydain Fawr flag icon

   Prydain Fawr

First published: 11 May 2018

Publication cover: Housing and disabled people

Mae ein hymchwiliad tai yn bwrw golwg ar ddarpariaeth gyfredol tai hygyrch a chymwysadwy ar gyfer pobl anabl a ddarperir gan awdurdodau lleol a landlordiaid cofrestredig.

Mae gan bobl anabl hawl i fyw’n annibynnol. Roeddem am ganfod i’r graddau yr oedd yr hawl hon yn cael ei chyflawni yng nghyd-destun tai.

Canfu’r adroddiad fod:

 • pobl anabl yn cael eu digalonni’n aml gan y system tai ac yn teimlo’n rhwystredig
 • mae diffyg sylweddol o dai hygyrch
 • mae gosod addasiadau cartref yn gysylltiedig â biwrocratiaeth ac oedi annerbyniol
 • nid yw pobl anabl yn cael y cymorth sydd ei angen arnynt i fyw’n annibynnol

Mae’r adroddiad yn argymell bod mwy o dai cymwysadwy’n cael eu hadeiladu ar gyfer pobl anabl a dylai llywodraethau lleol a chenedlaethol ymgysylltu â phobl anabl yn y camau cynllunio.

Lawr lwytho’r adroddiad