Tai a phobl anabl: argyfwng cudd Cymru

Yn ymwneud ag Ymchwiliad
 

I bwy mae'r dudalen hon?

 • policy makers
 • disabled people's organisations
 • disabled people

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

  • Cymru flag icon

   Cymru

First published: 11 May 2018

housing and disabled people wales hidden crisis executive summary

Mae ein hymchwiliad tai yn bwrw golwg ar ddarpariaeth bresennol tai hygyrch a thai y gellir eu haddasu, a ddarperir gan awdurdodau lleol a landlordiaid cofrestredig, ar gyfer pobl anabl.

Amlinella’r adroddiad yr heriau, a wyneba pobl anabl yng Nghymru, a’n hargymhellion ar gyfer Llywodraeth Cymru.

Mae gan bobl anabl hawl i fyw’n annibynnol. Roeddem am ganfod pa mor dda ‘roedd yr hawl hon yn cael ei chyflawni ynghyd-destun tai.

Canfu’r adroddiad:

 • fod pobl anaml yn rhy aml yn cael eu digalonni ac yn teimlo’n rhwystredig ynglŷn â’r system dai
 • bod diffyg sylweddol o dai hygyrch
 • bod gosod addasiadau cartref yn ymwneud â biwrocratiaeth ac oedi annerbyniol
 • nid yw pobl anabl yn cael y cymorth sydd ei angen arnynt i fyw’n annibynnol

Lawr lwytho'r adroddiad

Lawr lwytho fersiwn hawdd ei ddeall

I weld y darlun ledled Prydain Fawr, darllenwch Tai a phobl anabl: argyfwng cudd Prydain.