Safleoedd Sipsiwn a Theithwyr: effaith y diffiniad cynllunio a adolygwyd ar asesu anghenion llety

Adroddiad Ymchwil
 

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

    • Lloegr flag icon

      Lloegr

First published: 13 Sep 2019

Gypsy and Traveller sites: the revised planning definition's impact on assessing accomodation needs - report cover

Ym mis Awst 2015, cyhoeddodd y Llywodraeth fersiwn wedi’i ddiweddaru o’i ‘Pholisi cynllunio ar gyfer safleoedd teithwyr’. Newidiodd y polisi a ddiweddarwyd ddiffiniad ‘sipsiwn a theithwyr’, a oedd bellach yn cynnwys y rheini na fyddant yn teithio o hyn allan am unrhyw reswm, gan gynnwys henaint  neu anabledd.

Mae’r ymchwil hwn yn bwrw golwg ar sut mae’r diffiniad diwygiedig hwn yn effeithio ar sut mae ceisiadau cynllunio ar gyfer safleoedd Teithwyr yn cael eu pennu a’r modd y mae awdurdodau cynllunio lleol (LPA) yn cynllunio ar gyfer darpariaeth mannau Sipsiwn a Theithwyr yn Lloegr.

Canfu, ar ôl y newid diffiniad, god asesiadau LPA  o nifer y mannau gwersylla y byddai eu hangen wedi gostwng 75% o’r bron, a bod yr ymagwedd i bolisïau cynllunio yn anghyson ar draws yr Awdurdodau Cynllunio Lleol.

Lawr lwytho’r ddogfen