Pwyso am gynnydd: hawliau menywod a chydraddoldeb rhywiol yn 2018

Adroddiad
 

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

  • Prydain Fawr flag icon

   Prydain Fawr

First published: 23 Jul 2018

pressing for progress womens rights and gender equality in 2018 executive summary

Mae’r adroddiad hwn yn bwrw golwg ar gyflwr hawliau menywod ym Mhrydain Fawr yn 2018.

Asesa’r cynnydd ar hawliau menywod ers 2013 a gwna argymhellion i lywodraeth y Deyrnas Unedig a llywodraeth Cymru, ym meysydd yn cynnwys:

 • hyrwyddo statws hawliau dynol rhyngwladol ym maes cyfraith ddomestig
 • trais ar sail rhywedd, aflonyddu a chamdriniaeth
 • cymryd rhan ym mywyd gwleidyddol a dinesig
 • mynediad i gyfiawnder sifil
 • marchnata pobl a chaethwasiaeth fodern
 • cadw yn y ddalfa a cheisio lloches
 • iechyd, safonau byw a noddfa gymdeithasol
 • gwaith ac addysg

Cafodd yr adroddiad ei gyflwyno i’r Cenhedloedd Unedig fel rhan o’n gwaith ar fonitro’r Confensiwn ar Ddileu Pob Ffurf ar Wahaniaethu yn erbyn Menywod (CEDAW), y cytuniad hawliau dynol rhyngwladol sy’n canolbwyntio’n benodol ar gydraddoldeb rhwng menywod a dynion ym mhob agwedd ar fywyd.

Darllen y crynodeb gweithredol