Pwyso am gynnydd: hawliau menywod a chydraddoldeb rhywiol yn 2018

Adroddiad
 

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

  • Prydain Fawr

   Prydain Fawr

First published: 23 Jul 2018

Mae’r adroddiad hwn yn bwrw golwg ar gyflwr hawliau menywod ym Mhrydain Fawr yn 2018.

Asesa’r cynnydd ar hawliau menywod ers 2013 a gwna argymhellion i lywodraeth y Deyrnas Unedig a llywodraeth Cymru, ym meysydd yn cynnwys:

 • hyrwyddo statws hawliau dynol rhyngwladol ym maes cyfraith ddomestig
 • trais ar sail rhywedd, aflonyddu a chamdriniaeth
 • cymryd rhan ym mywyd gwleidyddol a dinesig
 • mynediad i gyfiawnder sifil
 • marchnata pobl a chaethwasiaeth fodern
 • cadw yn y ddalfa a cheisio lloches
 • iechyd, safonau byw a noddfa gymdeithasol
 • gwaith ac addysg

Cafodd yr adroddiad ei gyflwyno i’r Cenhedloedd Unedig fel rhan o’n gwaith ar fonitro’r Confensiwn ar Ddileu Pob Ffurf ar Wahaniaethu yn erbyn Menywod (CEDAW), y cytuniad hawliau dynol rhyngwladol sy’n canolbwyntio’n benodol ar gydraddoldeb rhwng menywod a dynion ym mhob agwedd ar fywyd.

Darllen y crynodeb gweithredol