Polisi diogelu data

Corfforaethol
 

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

    • Prydain Fawr

First published: 13 Nov 2018

data protection policy

Mae Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol yr UE (GDPR) a Deddf Diogelu Data 2018 yn rheoleiddio sut mae gwybodaeth am unigolion yn cael ei drin, ei storio, ei ddefnyddio a’i rannu.

Mae’r polisi diogelu data hwn yn amlinellu sut mae’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yn cydymffurfio â’r gyfraith i sicrhau ein bod yn trin a diogelu data personol yn briodol.  

Os hoffech i ni ddarparu copi o unrhyw ddata personol yr ydym yn ei ddal amdanoch chi, anfonwch e-bost i’r Uned Ohebiaeth, neu bostiwch eich cais i:

Correspondence Unit
Equality and Human Rights Commission
Arndale House
The Arndale Centre
Manchester
M4 3AQ

Lawr lwytho’r ddogfen