Hyfforddiant rhagfarn ddiarwybod: asesu’r dystiolaeth ar gyfer effeithiolrwydd

Adroddiad Ymchwil
 

I bwy mae'r dudalen hon?

  • Employers
  • Policymakers
  • Human resources professionals

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

    • Prydain Fawr flag icon

      Prydain Fawr

First published: 23 Mar 2018

Publication cover: Unconscious bias training

Mae’r adroddiad hwn yn bwrw golwg ar effeithiolrwydd hyfforddiant rhagfarn ddiarwybod.

Mae’n gwneud argymhellion ar gyfer cyflogwyr, llunwyr polisi a gweithwyr proffesiynol adnoddau dynol i ddefnyddio hyfforddiant yn effeithiol yn y gweithle i greu gweithleoedd mwy cynhwysol.

Rhagfarnau diarwybod yw’r safbwyntiau a’r barnau nad ydym yn ymwybodol ohonynt. Maen nhw’n effeithio ar ein hymddygiad o ddydd i ddydd ac wrth i ni wneud penderfyniadau. Caiff ein rhagfarnau diarwybod eu dylanwadu gan ein cefndir, diwylliant a phrofiad personol.

Nod hyfforddiant rhagfarn ddiarwybod yw cynyddu ymwybyddiaeth o ragfarn ddiarwybod a’i effaith ar bobl â nodweddion gwarchodedig. Yn aml defnyddir yr hyfforddiant yn y gweithle i leihau’r rhagfarn hwn a lleihau ymddygiad ac agweddau gwahaniaethol.

Lawr lwytho’r crynodeb gweithredol