Ein hadroddiad amrywiaeth gweithle

Corfforaethol
 

First published: 21 Dec 2020

Publication cover

Darpara’r adroddiad hwn drosolwg o ddata amrywiaeth a chydraddoldeb ein gweithle fel y mae ar 31 Mawrth 2020.

Mae’n cwmpasu:

  • oed
  • anabledd
  • ailbennu rhywedd
  • statws priodas neu bartneriaeth sifil
  • beichiogrwydd a mamolaeth
  • hil
  • crefydd neu gred
  • rhyw
  • cyfeiriadedd rhywiol 

Rydym hefyd yn casglu gwybodaeth ar brofiad gofalwyr yn ein gweithle.

Ffurfia ein data gweithle ran o’r wybodaeth cydraddoldeb yr ydym yn ei ddefnyddio i’n helpu ni i gyflawni’n dyletswydd i ddileu gwahaniaethu ac aflonyddu, hybu cyfle cyfartal a meithrin perthynas dda rhwng grwpiau gwahanol o fewn ein gweithlu.

Lawr lwytho'r Adroddiad Amrywiaeth gweithlu 2019 i 2020