Ein blaenoriaethau: ein hymateb i Araith y Frenhines 2017

Briefing Paper
 

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

  • Great Britain

   Great Britain

First published: 06 Jul 2017

Publication cover - Our priorities: our response to the Queen's Speech 2017

Mewn ymateb i Araith y Frenhines 2017 gwnaethom amlygu 10 maes lle rydym am y Llywodraeth i weithredu yn eu cylch. Mae’r rhain yn cynnwys:

 • gwarantu ein hawliau ar ôl Brexit
 • rhoi popeth yn y Ddeddf Cydraddoldeb ar waith
 • gwneud mwy i amddiffyn hawliau pobl
 • cefnogi pobl anabl i fyw’n annibynnol
 • ymgymryd ag adolygiad ar raddfa fawr i drosedd casineb
 • datblygu strategaeth hil gynhwysfawr
 • cael gwared ar ffioedd Tribiwnlys Cyflogaeth
 • annog mwy o amrywiaeth ym myd gwleidyddiaeth
 • gwella diogelwch carcharorion
 • cyflwyno Hawl Gyfansoddiadol i Gydraddoldeb

Mae’r ddogfen hon yn egluro’r hyn yn ein tyb ni y dylai’r Llywodraeth ei wneud.

Lawr lwytho fel PDF