Deddf Cydraddoldeb 2010: canllaw i bleidiau gwleidyddol

Cyngor a Chanllawiau
 

I bwy mae'r dudalen hon?

  • Political parties
  • Members of political parties
  • People with an interest in representation in politics

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

    • Prydain Fawr flag icon

      Prydain Fawr

First published: 14 Feb 2018

equality act 2010 guidance for political parties

Mae’r cyhoeddiad hwn yn darparu golwg cyffredinol o beth mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn ei olygu i bleidiau gwleidyddol a’u haelodau.

Mae’n cynnwys eglurhad am y camau y gall pleidiau eu cymryd yn gyfreithlon i gynyddu cyfranogiad grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol mewn swydd etholedig ac o fewn eu strwythurau plaid eu hunain.

Eglura hefyd pryd a sut y caiff aelodau pleidiau gwleidyddol, a phobl sy’n dymuno i ddod yn aelodau, eu diogelu rhag gwahaniaethu anghyfreithlon.

Mae’r gwybodaeth ar gyfer pleidiau gwleidyddol a’u haelodau. Bydd hefyd o ddiddordeb i bobl a sefydliadau sydd am weld mwy o grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol yn ymwneud â gwleidyddiaeth.

Mae’r wybodaeth yn ymwneud â chyfraith cydraddoldeb a phleidiau gwleidyddol yng Nghymru, Lloegr a’r Alban. 

Darllen y canllaw