Deddf Cydraddoldeb 2010: Canllaw cryno ar Wasanaethau, Swyddogaethau Cyhoeddus a Chymdeithasau

Cyngor a Chanllawiau
 

I bwy mae'r dudalen hon?

 • Any organisation providing a service

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

  • Lloegr flag icon

   Lloegr

  • |
  • Yr Alban flag icon

   Yr Alban

  • |
  • Cymru flag icon

   Cymru

First published: 01 Sep 2014

This is the cover of Equality Act 2010: summary guidance on services, mpublic functions and associations publication

Rhan o gyfres yw’r canllaw cryno hwn a ysgrifennwyd gan y Comisiwn i egluro hawliau a dyletswyddau cydraddoldeb. Mae’r canllawiau hyn yn ategu gweithrediad Deddf Cydraddoldeb 2010 ac maen nhw’n trafod sut y mae diogelwch rhag gwahaniaethu anghyfreithlon yn cael ei ddarparu gan y Ddeddf Cydraddoldeb o ran: oedran; anabledd; ailbennu rhywedd; beichiogrwydd a mamolaeth (sydd yn cynnwys bwydo ar y fron); hil; crefydd a chred; rhyw a chyfeiriadedd rhywiol.

Y rhestr lawn o ganllawiau ar wasanaethau yw:

Cymdeithasau a chlybiau

Busnesau

Cyfiawnder sifil a throseddol

Iechyd a gofal cymdeithasol

Systemau cyfiawnder troseddol a sifil a diogelwch gwladol

Cyngor lleol a llywodraeth ganolog a mewnfudo

Seneddau, gwleidyddion a phleidiau gwleidyddol

Sefydliadau sector gwirfoddol a chymunedol, gan gynnwys elusennau

Lawr lwytho’r canllaw