Cynnydd ar hawliau anabledd yn y Deyrnas Unedig

Adroddiad
 

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

    • Prydain Fawr flag icon

      Prydain Fawr

First published: 08 Oct 2018

progress on disability rights in the uk crpd shadow report

Mae’r adroddiad hwn yn rhoi’r manylion diweddaraf ar y camau a gymerwyd gan lywodraethau’r DU i weithredu ar argymhellion y Pwyllgor ar Hawliau Personau ag Anableddau i wella bywydau pobl anabl yn y DU.

Mae’n nodi’r cynnydd a wnaed gan lywodraethau’r DU, yn ogystal â meysydd lle mae angen eu gwella o hyd.

Corff annibynnol yw’r Pwyllgor, sydd yn monitro Confensiwn y CU ar Hawliau Personau ag Anableddau.

Fe weithiom ar y cyd â Chomisiwn Hawliau Dynol yr Alban, Comisiwn Hawliau Dynol Gogledd Iwerddon a’r Comisiwn Cydraddoldeb dros Ogledd Iwerddon i lunio’r adroddiad hwn ar gyfer y Pwyllgor.

Dyma ran o’n gwaith ehangach ar fonitro sut mae llywodraethau’r DU yn cydymffurfio â Chonfensiwn y DU ar Hawliau Personau ag Anableddau.

Lawr lwytho'r adroddiad