Cyfleoedd teg i bawb: Strategaeth i leihau bylchau cyflog ym Mhrydain

Adroddiad
 

I bwy mae'r dudalen hon?

  • Employers
  • UK, Scottish and Welsh governments

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

    • Prydain Fawr flag icon

      Prydain Fawr

First published: 15 Aug 2017

Publication cover: Fair opportunities for all: A Strategy to reduce pay gaps in Britain

Mae ein strategaeth yn amlinellu beth sydd angen ei newid a phwy sydd angen cymryd camau i leihau bylchau cyflog ar sail rhywedd, ethnigrwydd ac anabledd.

Cafodd yr argymhellion eu seilio ar dystiolaeth newydd gan y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol i faint ac achosion y bylchau cyflog hyn, ac a yw ymyriadau hyd yn hyn wedi bod yn llwyddiannus.

Mae’r Comisiwn yn galw ar lywodraethau’r DU, Cymru a’r Alban i fynd i’r afael â bylchau cyflog mewn modd cynhwysfawr a chydlynol.

Yn bennaf bwriedir yr adroddiad hwn i lywodraethau’r DU, Cymru a’r Alban a chyflogwyr, ond bydd yn ddefnyddiol hefyd i unrhyw un yn gweithio tuag at wella cydraddoldeb o ran rhywedd, ethnigrwydd ac anabledd. 

Lawr lwytho'r ddogfen