Creu gweithle cyfeillgar i ffydd ar gyfer Mwslimiaid

Adroddiad
 

I bwy mae'r dudalen hon?

  • Employers

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

    • Cymru flag icon

      Cymru

First published: 25 Aug 2016

Cover of Creating a faith-friendly workplace for Muslims publication

Amlygodd A yw Cymru’n Decach? gyfraddau cyflogaeth isel Mwslimiaid yng Nghymru – nhw yw’r lleiaf tebygol o fod mewn cyflogaeth o bob grŵp ffydd. A hyn er bod y cyfran o oedolion sy’n Fwslimiaid â gradd ychydig yn uwch na’r gyfartaledd yng Nghymru.

Gwnaethom benderfynu fwrw golwg i’r broblem hon yn fwy manwl. Rydym yn falch bod cryn nifer o unigolion a sefydliadau o’r sector preifat, cyhoeddus a gwirfoddol wedi cynnig ‘gweithiwch gyda ni’.

Rydym wedi cyhoeddi’r crynodeb hwn o’n gwaith hyd yn hyn ac rydym wedi’n hannog yn fawr, ac yn hyderus y gallwn, o weithio ar y cyd, ddod o hyd i atebion a fydd o fudd i unigolion, busnesau a gwasanaeth cyhoeddus.

Law yn llaw â’n stori ddigidol rydym yn bwriadu defnyddio’r ddysg hon i godi ymwybyddiaeth ac i ehangu’r drafodaeth i nodi’r camau nesaf i gynyddu cyfraddau cyflogaeth i Fwslimiaid.

Lawr lwytho’r adroddiad