Confensiwn y CU yn Erbyn Artaith: sut all sefydliadau cymdeithas sifil helpu ddal y Llywodraeth i gyfrif

Cyngor a Chanllawiau
 

I bwy mae'r dudalen hon?

  • Civil society organisations

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

    • Prydain Fawr flag icon

      Prydain Fawr

First published: 01 May 2018

un convention against torture guidance

Eglura’r canllaw hwn y materion a gwmpesir gan Confensiwn y Cenhedloedd Unedig (CU) yn Erbyn Artaith a Thriniaeth neu Gosb Greulon, Annynol neu Ddiraddiol arall.

Ei nod yw darparu’r wybodaeth sydd ei hangen ar sefydliadau cymdeithas sifil yn y Deyrnas Unedig er mwyn defnyddio’r confensiwn i:

  • ddal llywodraethau i gyfrif ar eu hymrwymiadau i atal a diogelu rhag artaith a chamdriniaeth
  • dod â’u tramgwyddwyr i gyfiawnder
  • unioni camweddau o blaid y dioddefwyr

Eglura’r canllaw sut y gall sefydliadau cymdeithas sifil ymgymryd â monitro sut y caiff y confensiwn ei roi ar waith, ac amlinella rolau a chyfrifoldebau'r bobl, sydd yn ymwneud â’r broses hon.