Bod yn anabl ym Mhrydain: taith llai cyfartal

Adroddiad
 

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

    • Prydain Fawr flag icon

      Prydain Fawr

First published: 03 Apr 2017

being disabled in britain

Adolygiad yw ‘Bod yn anabl ym Mhrydain’ i anghydraddoldeb anabledd ym Mhrydain. Mae’n adeiladu ar adroddiad pum mlynedd statudol y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol ar gynnydd cydraddoldeb a hawliau dynol yng Nghymru, Lloegr a’r Alban, A yw Prydain yn Decach?

Rydym am i Lywodraeth y DU a’r llywodraethau datganoledig ddefnyddio’r adroddiad hwn i wneud gwelliannau i gyfraith a pholisi, ac iddo gael ei ddarllen gan lywodraeth leol i sicrhau bod gwasanaethau’n diwallu anghenion pobl anabl, a chan grwpiau anabledd i gryfhau’u hachos ar gyfer newid.

Mae’r adroddiad yn cynnwys penodau ar chwe maes bywyd, gan gynnwys addysg, gwaith, iechyd, cyfiawnder a chyfranogi ym maes gwleidyddiaeth, gan edrych lle bu’r cynnydd a lle bo problemau difrifol o hyd i’w taclo. Mae hefyd yn bwrw golwg ar brofiadau’r sawl sydd â namau gwahanol a sut y bydd y rhain yn effeithio ar gyfleoedd bywyd pobl.

Lawr lwytho’r crynodeb gweithiol

Cafodd y cywiriadau canlynol eu gwneud i’r adroddiad ar 3 Gorffennaf 2017:

  • Tudalen 48: ‘Yn yr Alban, cafodd Prentisiaethau Modern eu cyfyngu i’r sawl sydd eisoes mewn cyflogaeth.’
  • Tudalen 78: ‘Roedd defnydd o gar yn gysylltiedig â lefelau is o iechyd gwael neu iechyd gwael iawn, ac roedd y gwahaniaeth rhwng pobl anabl a phobl nad ydynt yn anabl yn fwy i’r sawl heb ddefnydd o gar.’
  • Tudalen 80: ‘… roedd iechyd gwael neu wael iawn  … yn fwy cyffredin i’r grwpiau cymdeithasol economaidd yn cwmpasu galwedigaethau goruchwyliol a thechnegol is, gwaith lled-ailadroddus  ac ailadroddus.’
  • Tudalen 92: ‘roedd iechyd meddwl gwael yn fwy cyffredin i’r: … sawl nad yw’n rhan o gwpl.’
  • Ac ar dudalennau 67, 68, 72, 108, 128, 129 a 134, adolygwyd y testun i gywiro effaith ‘mynediad i gar’, a oedd yn ddamweiniol wedi cael ei droi i’r gwrthwyneb yn nadansoddiad Arolwg Cyfleoedd Bywyd.

Ar 20 Medi 2017, cafodd y frawddeg uchod ar dud 48 ei dileu.