Asesiad Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus o bolisïau amgylchedd gelyniaethus

Adroddiad
 

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

    • Prydain Fawr flag icon

      Prydain Fawr

First published: 25 Nov 2020

Front cover of hostile environment assessment report

Fe wnaethom asesu sut a ph’un ai a oedd y Swyddfa Gartref wedi cydymffurfio â Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus (PSED) wrth lunio, rhoi ar waith a monitro’r agenda polisi amgylchedd gelyniaethus.

Roeddem am ganfod beth a wnaeth y Swyddfa Gartref i ddeall yr effaith y gallai’i pholisïau a’i harferion gael, ac yna a gafodd ar aelodau Du’r genhedlaeth Windrush a’u disgynyddion. Roeddem am wybod sut weithredodd y Swyddfa Gartref ar wybodaeth gydraddoldeb, ac yn fwy cyffredinol, rhoi’r PSED ar waith yn ei diwylliant a’i phrosesau.

Canfuom nad oedd y Swyddfa Gartref wedi cydymffurfio ag adran 149 Deddf Cydraddoldeb 2010 (Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus).

Mae’r adroddiad hwn yn amlinellu’n canfyddiadau a’n hargymhellion ar gyfer newid.

Lawr lwytho’r adroddiad (yn Saesneg)