Adroddiad amrywiaeth gweithlu 2015 i 2016

Corfforaethol
 

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

    • Prydain Fawr

First published: 30 May 2017

Workforce diversity report 2015 to 2016 publication cover

Cyhoeddwyd yn gyntaf: 30 Mai 2017

Mae’r adroddiad hwn yn amlinellu data blynyddol amrywiaeth ein gweithlu o 1 Ebrill 2015 i 31 Mawrth 2016.

Mae’n cynnwys oed, anabledd, ailbennu rhywedd, statws priodas neu bartneriaeth sifil, beichiogrwydd a mamolaeth, hil, crefydd neu gred, rhyw a chyfeiriadedd rhywiol. Rydym hefyd yn coladu gwybodaeth ar brofiadau gofalwyr o fewn ein gweithle.  

Mae’r data yn ymwneud yn unig ag unigolion sydd yn cael eu cyflogi’n uniongyrchol gan y Comisiwn a staff sydd ar secondiad neu ar fenthyg. Mae’n eithrio comisiynwyr a staff dros dro.

Mae data ein gweithlu yn ffurfio rhan o’r wybodaeth cydraddoldeb yr ydym yn ei ddefnyddio i’n helpu i gyflawni’n dyletswydd i ddileu gwahaniaethu ac aflonyddu, hybu cyfle cyfartal a meithryn perthynas dda rhwng grwpiau gwahanol o fewn ein gweithlu.

Lawr lwytho'r adroddiad