Preifatrwydd a chwcis

1. Datganiad preifatrwydd gwefan

Mae’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Fynol ("Ni") wedi ymrwymo i ddiogelu a pharchu eich preifatrwydd.

Mae’r polisi hwn (ynghyd â’n telerau defnyddio ac unrhyw ddogfenni eraill a gyfeirir atyn nhw ynddo) yn amlinellu’r sylfaen y bydd unrhyw ddata personol a gasglwn gennych, neu a ddarparoch i ni, yn cael ei brosesu gennym. Wnewch chi ddarllen y canlynol yn ofalus i ddeall ein safbwyntiau a’n harfer o ran eich data personol a sut wnawn ei drin. Drwy ymweld â www.equalityhumanrights.com rydych yn derbyn ac yn cydsynio i’r arferion a ddisgrifir yn y polisi hwn.

I ddibenion Deddf Diogelu Data 1998 (y Ddeddf), rheolwr y data yw:

Equality and Human Rights Commission
1st Floor
Fleetbank House
2-6 Salisbury Square
London
EC4Y 8JX

Mae’r datganiad hwn yn berthnasol i’r gwasanaethau a ddarperir gan wefan y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol. Nid yw’r polisi yn berthnasol i wefannau allanol y gellir eu hagor trwy ddolenni ar y wefan hon. Dylech fod yn ymwybodol bob amser pan rydych chi’n symud i wefan arall a dylech ddarllen datganiad preifatrwydd unrhyw wefan sy’n casglu gwybodaeth bersonol.

2. Gwybodaeth y gallwn ei chasglu gennych

Gallwn gasglu a phrosesu’r data canlynol amdanoch:

Gwybodaeth a roddwch inni

Gallwch roi gwybodaeth inni amdanoch chi drwy lenwi ffurflenni ar ein safle:

(ein safle) neu drwy gyfathrebu â ni ar y ffôn, drwy e-bost neu fel arall. Mae hyn yn cynnwys gwybodaeth yr ydych yn ei darparu pan gysylltwch â ni drwy ein safle, i danysgrifio i’n cylchlythyr, i archebu cyhoeddiadau, ac wrth i chi adrodd am broblem gyda’n safle. Gallai’r wybodaeth a roddwch inni gynnwys eich enw, cyfeiriad, cyfeiriad e-bost a rhif ffôn.

Gwybodaeth a gasglwn amdanoch

O ran pob un o’ch ymweliadau â’n safle efallai byddwn yn awtomatig yn casglu gwybodaeth dechnegol, gan gynnwys cyfeiriad protocol y Rhyngrwyd (IP) a ddefnyddiwyd i gysylltu eich cyfrifiadur â’r rhyngrwyd.

Nid yw’r wefan hon yn awtomatig yn storio na chipio gwybodaeth bersonol.

3. Y defnydd a wneir o’r wybodaeth

Gwybodaeth a roddwch inni

Nid ydym yn pasio ymlaen i unrhyw safle arall unrhyw wybodaeth bersonol a roddoch inni. Bydd y system yn cofnodi eich cyfeiriad e-bost, a gwybodaeth arall os cafodd ei rhoi’n wirfoddol gennych i ni, er enghraifft, ar y ffurflen Cysylltu â ni a thanysgrifiadau cylchlythyr a chodi ymwybyddiaeth o e-byst. Caiff unrhyw wybodaeth o’r fath ei storio mewn cydymffurfiaeth â Deddf Diogelu Data 1998 a chaiff ei thrin yn berchenogol ac yn gyfrinachol.

Gallwn ddefnyddio’r wybodaeth hon:

 • i ymateb i’ch ymholiad;
 • i ddarparu’r wybodaeth, cylchlythyr neu gyhoeddiad i chi a ofynnoch i ni amdano;
 • i sicrhau y caiff cynnwys o’n safle ei gyflwyno yn y modd mwyaf effeithiol i chi ac i’ch cyfrifiadur; ac
 •  i’ch hysbysu am ddiweddariadau i’r wefan hon.

Gwybodaeth a gasglwn amdanoch

Byddwn yn defnyddio’r wybodaeth hon:

 • i weinyddu ein safle ac ar gyfer gweithrediadau mewnol, gan gynnwys cywiro diffygion, dadansoddi data, profi, dibenion ystadegol ac arolwg;
 • i wella ein safle i sicrhau y caiff cynnwys ei gyflwyno yn y modd mwyaf effeithiol i chi ac i’ch cyfrifiadur;
 • fel rhan o’n hymdrechion i gadw’n safle’n ddiogel ac yn saff.
4. Datgelu eich gwybodaeth

Gallwn rannu eich gwybodaeth gada thrydydd parti a ddewiswyd, gan gynnwys:

 • Partneriaid busnes, cyflenwyr ac isgontractwyr ar gyfer perfformiad unrhyw gais a chawsom gennych chi.
 • Dadansoddeg a darparwyr peiriant chwilio sydd yn ein cynorthwyo wrth i ni wella ac optimeiddio ein safle.

Gallwn ddatgelu eich gwybodaeth bersonol i drydydd parti:

 • Os daw y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol i feddiant trydydd parti.
 • Os ydym o dan ddyletswydd i ddatgelu neu rannu eich data personol er mwyn cydymffurfio ag unrhyw rwymedigaeth gyfreithiol, neu er mwyn gorfodi neu gymhwyso ein telerau defnyddio a chytundebau eraill; neu amddiffyn hawliau, eiddo, neu ddiogelwch y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol, ein cwsmeriaid, neu eraill. Mae hyn yn cynnwys cyfnewid gwybodaeth gyda chwmnïau a sefydliadau eraill i ddiben diogelu rhag twyll a lleihau risg o ran credyd.
5. Lle mae eich gwybodaeth yn cael ei storio

Gallai’r data a gasglwn gennych gael ei drosglwyddo i, a’i storio, mewn lleoliad y tu allan i’r Ardal Economaidd Ewropeaidd ("EEA"). Gallai hefyd gael ei brosesu gan staff sy’n gweithredu’r tu allan  i’r EEA sydd yn gweithio i ni neu i un o’n cyflenwyr. Gallai staff o’r fath ymwneud ag, ymysg â phethau eraill, cyflawni eich archeb, prosesu eich manylion talu a darparu gwasanaethau cymorth. Drwy gyflwyno’ch data personol, rydych yn cytuno â’r trosglwyddiad, storio neu brosesu hyn. Byddwn yn cymryd pob cam sydd yn rhesymol angenrheidiol i sicrhau bod eich data’n cael ei drin yn ddiogel ac yn unol â’r polisi preifatrwydd a chwcis hwn.

Yn anffodus, nid yw trosglwyddo  gwybodaeth drwy’r rhyngrwyd yn gwbl ddiogel. Er byddwn yn gwneud ein gorau glas i ddiogelu eich data personol, ni allwn warantu diogelwch eich data a geir ei drosglwyddo i’n safle; mae unrhyw drosi yn ôl eich risg eich hunan. Unwaith i ni gael eich gwybodaeth, gwnawn ddefnyddio gweithdrefnau a nodweddion diogelu llym i geisio atal rhag cael mynediad heb ganiatâd.

6. Diwygiadau i’r datganiad preifatrwydd

Os gwnaiff y datganiad preifatrwydd newid mewn unrhyw fodd, gwnawn osod y fersiwn mwyaf diweddar ar y dudalen hon. Drwy adolygu’r dudalen hon, byddwch bob amser yn gwybod am yr wybodaeth a gasglwn, sut y defnyddiwn yr wybodaeth honno ac o dan ba amgylchiadau, os unrhyw un, y gwnawn ei rhannu gyda phartïon eraill.

7. Mynediad i wybodaeth 

Os hoffech gennym gopi o unrhyw ddata personol a ddelwn amdanoch, llenwch y Ffurflen Gais am Fynediad i Ddata Testun. Mae hawl gennych i gael yr wybodaeth hon o dan Ddeddf Diogelu Data 1998 (y Ddeddf). Polisi’r Comisiwn yw codi ffi o £10, fel y’i caniateir  o dan y Ddeddf, ar bob achlysur y gofynnir am fynediad. Os yw cais (neu geisiadau) yn gofyn i ni fynd i gostau sylweddol megis o ran llungopïo neu bost, rydym yn cadw’r hawl i godi tâl ar gyfer treuliau rhesymol o’r fath. 

Anfonwch eich ffurflen orffenedig a’ch manylion adnabod priodol mewn e-bost i dp@equalityhumanrights.com, neu drwy’r post i:

Correspondence Unit
Equality and Human Rights Commission
Arndale House
The Arndale Centre
Manchester
M4 3AQ

Gwnawn ein gorau i ymateb yn brydlon a beth bynnag cyn pen 40 diwrnod ar ôl dyddiad y diweddaraf o’r canlynol:

 1. Ein derbyniad o’ch cais mynediad i destun a’ch manylion adnabod; neu
 2. Ein derbyniad o unrhyw wybodaeth bellach y gofynnwn i chi amdani, sydd ei hangen arnom, i’n galluogi i gydymffurfio â’ch cais mynediad i destun ynghyd â’r ffi berthnasol.

Lawr lwytho Polisi Deddf Diogelu Data’r Comisiwn (Word)

Lawr lwytho Ffurflen Gais i Fynediad i Ddata Testun (Word)

8. Eich hawliau

Mae gennych yr hawl i ofyn i ni beidio â phrosesu eich data personol ar gyfer dibenion marchnata. Byddwn fel arfer yn eich hysbysu (cyn casglu’ch data) os ydym yn bwriadu defnyddio’ch data i’r fath bwrpas neu os ydym yn bwriadu datgelu eich gwybodaeth i unrhyw drydydd parti ar gyfer dibenion o’r fath. Gallwch arfer eich hawl i atal prosesu o’r fath drwy wirio rhai bocsys ar y ffurflenni yr ydym yn eu defnyddio i gasglu eich data. Gallwch hefyd arfer eich hawl ar unrhyw adeg drwy gysylltu â ni yn dp@equalityhumanrights.com, neu drwy’r post i:

Correspondence Unit
Equality and Human Rights Commission
Arndale House
The Arndale Centre
Manchester
M4 3AQ

Gallai ein safle, o bryd i’w gilydd, gynnwys dolenni i ac o wefannau eraill. Os byddwch yn dilyn dolen i unrhyw un o’r gwefannau hyn, sylwer os gwelwch yn dda, bod gan y gwefannau hyn eu polisïau preifatrwydd eu hunain ac nad ydym yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb neu atebolrwydd am y polisïau hyn. Edrychwch ar y polisïau hyn cyn i chi gyflwyno unrhyw ddata personol i’r gwefannau hyn.

9. Cwcis

Ffeil bach o lythrennau a rhifau yr ydym yn ei storio ar eich porwr neu yriant caled eich cyfrifiadur os ydych yn cytuno yw cwci. Mae cwcis yn cynnwys gwybodaeth sydd yn cael ei throsglwyddo i yriant caled eich cyfrifiadur.

Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis i fesur sut rydych yn defnyddio’r wefan fel y gellir ei diweddaru a’i gwella ar sail eich anghenion. Ni ddefnyddir y cwcis hyn i’r diben o gael eich adnabod yn bersonol.

Rydym yn defnyddio meddalwedd Google Analytics i gasglu gwybodaeth ar sut rydych yn defnyddio’r safle hwn. Fe wnawn hyn i sicrhau bod y safle hwn yn bodloni anghenion ei ddefnyddwyr ac i’n helpu i wneud gwelliannau.

Mae Google Analytics yn storio gwybodaeth am:

 • y tudalennau rydych yn ymweld â nhw ar y safle hwn
 • y cyfnod rydych yn ei dreulio ar bob tudalen
 • sut gyrhaeddoch chi’r safle
 • yr hyn rydych yn ei glicio pan rydych yn ymweld â’r safle

Nid ydym yn casglu na storio eich gwybodaeth bersonol (e.e. eich enw neu gyfeiriad) felly ni ellir defnyddio’r wybodaeth honno i’ch adnabod. Rydych yn  blocio cwcis drwy weithredu’r gosodiad ar eich porwr sydd yn eich caniatáu i wrthod gosodiad pob un o’r cwcis neu rhai ohonyn nhw. Fodd bynnag, os byddwch yn defnyddio gosodiad eich porwr i flocio pob cwci (gan gynnwys cwcis hanfodol) efallai na gewch fynediad i bob rhan ein safle.

Gallai Google ddefnyddio’r data a gasglwyd i bersonoli hysbysebion ei rhwydwaith hysbysebu ei hun a’u rhoi yn y cyd-destun priodol.

Gallwch ymwrthod cwcis Google Analytics. 

Yn ychwanegol, mae’r wefan yn gosod cwci o’r enw 'has_js' i’w chaniatau i weithredu’n briodol gan ddibynnu ar b’un ai a oes gennych JavaScript wedi’i alluogi yn eich porwr.

10. Newidiadau i’n polisi preifatrwydd a chwcis

Caiff unrhyw newidiadau a wnawn i’n polisi preifatrwydd a chwcis yn y dyfodol eu hysbysu ar y dudalen hon. Ymwelwch â hi’n aml i weld unrhyw ddiweddariadau neu newidiadau i’n polisi preifatrwydd a chwcis.

11. Cysylltu â ni

Croesewir cwestiynau, sylwadau a cheisiadau ynglŷn â’r polisi preifatrwydd a chwcis hwn a dylech eu hanfon i:

Correspondence Unit
Equality and Human Rights Commission
Arndale House
The Arndale Centre
Manchester
M4 3AQ

Diweddarwyd ddiwethaf: 15 May 2017