Polisi a gweithdrefn cwyno

Yn sgil diffyg nifer digonol o staff a’r nifer o ymholiadau rydym yn delio â nhw, gallech brofi oedi wrth gael ymateb i gwynion. Rydym yn ymddiheuro am hyn.

Mae’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yn rhwym o ddarparu gwasanaeth o ansawdd uchel i bawb. Er mwyn gwneud felly rydym angen i chi roi sylwadau i ni am ein gwasanaeth, ac i ddweud wrthym pan mae pethau’n mynd o chwith.  Rydym am eich helpu i ddatrys eich cwyn cyn gynted â phosibl.

Rydym yn trin fel cwyn unrhyw fynegiant o anfodlonrwydd â’n gwasanaeth sydd yn galw am ymateb. Byddwn yn gwrando ar eich cwynion, yn eu trin o ddifrif, a dysgu ganddyn nhw fel y gallwn wella ein gwasanaeth yn barhaus.

Lawr lwytho ein Polisi a Gweithdrefn Cwyno 

Cwrteisi a pharch

Gallwch ddisgwyl i gael eich trin â chwrteisi, parch a thegwch ar bob achlysur.  Byddwn yn disgwyl hefyd i chi drin ein staff sy’n delio â’ch cwyn gyda’r un cwrteisi, parch a thegwch.

Ni fyddwn yn goddef ymddygiad bygythiol, sarhaus nag afresymol gan unrhyw achwynydd. Prin yw sefyllfaoedd o’r fath, fodd bynnag, pe baen nhw’n digwydd, byddwn yn dod â’r cyfathrebiad gyda’r achwynydd i ben ar unwaith yn unol â’n Polisi Cwynion Blinderus ac Ymddygiad Afresymol a Sarhaus (gweler tudalennau 12-16 o’n Polisi Cwyno), a byddwn yn hysbysu’r awdurdodau priodol yn ôl yr angen.

Sut i gwyno

Gallwch gwyno:

drwy anfon e-bost i: complaints@equalityhumanrights.com

neu drwy’r post i:

Attention: Correspondence Unit
Equality and Human Rights Commission
Arndale House
The Arndale Centre
Manchester M4 3AQ

Cwyno yn Gymraeg

Mae croeso i chi anfon cwynion atom yn Gymraeg.

Addasiadau rhesymol

Os ydych am addasiad rhesymol oherwydd eich bod yn anabl ac ni allwch gysylltu â ni yn ysgrifenedig, gweler yr adran Cysylltu â ni ar dudalen 11 ein Polisi Cwyno (dolen uchod) ar gyfer manylion ar sut y gallwch gofrestru eich cwyn, neu drafod eich anghenion addasiad gyda ni.

Gweler hefyd:

Diweddarwyd ddiwethaf: 06 Sep 2019