Polisi Deddf Rhyddid Gwybodaeth

Nod y polisi yw amlinellu rhwymedigaethau’r Comisiwn i gydymffurfio â Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000.

Mae’r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth yn rhoi hawl i bobl wneud cais ysgrifenedig am wybodaeth gan awdurdodau cyhoeddus. Ei bwriad yw hyrwyddo diwylliant ymysg cyrff sector cyhoeddus o fod yn agored ac yn atebol, a thrwy hynny alluogi’r cyhoedd i ddeall yn well sut y mae awdurdodau cyhoeddus yn cyflawni eu dyletswyddau, y rhesymau dros y penderfyniadau a gaiff eu gwneud ganddynt a sut maent yn gwario arian cyhoeddus.

Os hoffech y polisi neu ymateb i gŵyn  mewn iaith arall neu fformat (fel Braille, Gryno Ddisg sain, print bras neu Hawdd i’w Ddarllen) cysylltwch a’n Huned Ohebiaeth

I ganfod sut i wneud cais lawr lwythwch Polisi Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000

Gallwch wneud cais o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth:

mewn e-bost at:  foi@equalityhumanrights.com

yn ysgrifenedig i:

Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol
Bloc 1 Cainc D, Adeiladau'r Llywodraeth
Heol Santes Agnes
Caerdydd
CF14 4YJ

Dogfennau cysylltiedig:

Gweler hefyd:

Diweddarwyd ddiwethaf: 20 Jan 2020