Publications library

 • Papur Briffio
   

  First Published: 12 May 2021

  Mae’r papur briffio hwn am a yw Llywodraeth y DU yn cyflawni’r hawl i fyw’n annibynnol yn Lloegr ac yn rhoi tystiolaeth am y rhwystrau mae pobl anabl yn eu hwynebu.

 • Adroddiad Ymchwil
   

  First Published: 13 Sep 2019

  Mae’r ymchwil hwn yn bwrw golwg ar sut mae’r diffiniad diwygiedig hwn yn effeithio ar sut mae ceisiadau cynllunio ar gyfer safleoedd Teithwyr yn cael eu pennu a’r modd y mae awdurdodau cynllunio lleol (LPA) yn cynllunio ar gyfer darpariaeth mannau Sipsiwn a Theithwyr yn Lloegr.

 • Cyngor a Chanllawiau
   

  First Published: 11 Dec 2018

  This toolkit is for those involved in housing and planning in local authorities in Scotland. It covers the Public Sector Equality Duty, planning accessible homes, providing adaptations and accessible housing registers.

 • Cyngor a Chanllawiau
   

  First Published: 19 Oct 2018

  Guidance for disabled people and the organisations that support them, setting out your rights and responsibilities, information and tips on renting from a private landlord or from a letting agency, adapting your home and where to get help.

 • Cyngor a Chanllawiau
   

  First Published: 19 Oct 2018

  Guidance for disabled people and the organisations that support them, setting out your rights and responsibilities, information and tips on renting from a private landlord or from a letting agency, adapting your home and where to get help.

 • Cyngor a Chanllawiau
   

  First Published: 19 Oct 2018

  Mae’r pecyn cymorth hwn yn cynnwys canllaw i awdurdodau lleol yn Lloegr ar ddarparu a rheoli addasiadau tai, dyraniad tai, cynllunio ar gyfer tai hygyrch, cynllunio strategol a cefnogi tenantiaid.

 • Cyngor a Chanllawiau
   

  First Published: 18 Oct 2018

  Pecyn cymorth yw hwn i aelodau etholedig awdurdod lleol yng Nghymru, yn enwedig y rheini’n gysylltiedig â thai a chynllunio.

 • Cyngor a Chanllawiau
   

  First Published: 18 Oct 2018

  Canllaw i bobl anabl a’r sefydliadau sydd yn eu cefnogi. Amlinellu’ch hawliau a’ch cyfrifoldebau, gwybodaeth ac awgrymiadau ar rentu o landlord preifat neu asiantaeth gosod, addasu'ch cartref a ble i gael cymorth.

 • Yn ymwneud ag Ymchwiliad
   

  First Published: 11 May 2018

  Report on accessible and adaptable housing for disabled people in Scotland, setting out the challenges they face and our recommendations for the Scottish Government.

 • Yn ymwneud ag Ymchwiliad
   

  First Published: 11 May 2018

  Adroddiad ar dai hygyrch a chymwysadwy i bobl anabl yng Nghymru, yn amlinellu’r heriau maent yn eu hwynebu a’n hargymhellion i lywodraeth Cymru.

Looking for advice and guidance?

Try our advice and guidance tool