Publications library

 • Adroddiad
   

  First Published: 25 Oct 2018

  This is the most comprehensive review of how Wales is performing on equality and human rights.

 • Adroddiad
   

  First Published: 25 Oct 2018

  This is the most comprehensive review of how Britain is performing on equality and human rights.

 • Cyngor a Chanllawiau
   

  First Published: 19 Oct 2018

  Guidance for disabled people and the organisations that support them, setting out your rights and responsibilities, information and tips on renting from a private landlord or from a letting agency, adapting your home and where to get help.

 • Cyngor a Chanllawiau
   

  First Published: 19 Oct 2018

  Mae’r pecyn cymorth hwn yn cynnwys canllaw i awdurdodau lleol yn Lloegr ar ddarparu a rheoli addasiadau tai, dyraniad tai, cynllunio ar gyfer tai hygyrch, cynllunio strategol a cefnogi tenantiaid.

 • Cyngor a Chanllawiau
   

  First Published: 18 Oct 2018

  Pecyn cymorth yw hwn i aelodau etholedig awdurdod lleol yng Nghymru, yn enwedig y rheini’n gysylltiedig â thai a chynllunio.

 • Cyngor a Chanllawiau
   

  First Published: 18 Oct 2018

  Canllaw i bobl anabl a’r sefydliadau sydd yn eu cefnogi. Amlinellu’ch hawliau a’ch cyfrifoldebau, gwybodaeth ac awgrymiadau ar rentu o landlord preifat neu asiantaeth gosod, addasu'ch cartref a ble i gael cymorth.

 • Corfforaethol
   

  First Published: 29 Sep 2018

  Mae’r wythfed adroddiad blynyddol hwn yn amlinellu’r cynnydd, a gyflawnwyd gan y CCHD ar gyfer y flwyddyn 20 Ebrill 2017 - 19 Ebrill 2018, wrth gydymffurfio â’r Safonau Iaith Gymraeg.

 • Adroddiad
   

  First Published: 16 May 2018

  Mae’r adroddiad hwn yn bwrw golwg ar ai a yw clybiau’r Uwch Gynghrair wedi cyflawni’u cyfrifoldebau o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 i wneud addasiadau rhesymol ar gyfer pobl anabl.

 • Yn ymwneud ag Ymchwiliad
   

  First Published: 11 May 2018

  Adroddiad ar dai hygyrch a chymwysadwy i bobl anabl yng Nghymru, yn amlinellu’r heriau maent yn eu hwynebu a’n hargymhellion i lywodraeth Cymru.

 • Cyngor a Chanllawiau
   

  First Published: 13 Apr 2018

  This handbook provides a brief overview of the Equality Act 2010 for advisors in England and Wales.

Looking for advice and guidance?

Try our advice and guidance tool