Decoration outside a building Decoration outside a building

Prosiectau diweddaraf

In this section you can find out more about the latest projects undertaken by the Commission.

 • Pŵer i’r Chwydd

  Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys llu o wybodaeth ddefnyddiol i’ch helpu i gael beichiogrwydd hapus ac iachus yn y gweithle! Cafodd ei lunio gyda mamau ifanc sy’n gweithio fel chi dan sylw, felly gobeithio bydd yn ddefnyddiol ichi.

 • Cyflog cyfartal

  Mae’r tudalennau hyn yn egluro’r hyn yw cyflog cyfartal, pam ei fod yn bwysig, sut i ganfod a oes cyflog cyfartal gennych, a sut i’w roi ar waith yn eich sefydliad os nad oes. Mae’r canllaw i gyflogwyr yn bennaf, ond bydd rhywfaint ohono hefyd yn ddefnyddiol i unigolion.

 • Beichiogrwydd a mamolaeth yn y gweithle

  Canfyddwch y cyfan am yr ymgyrch #worksforme, gan gynnwys yr ymchwil diweddaraf ar ymagweddau at feichiogrwydd yn y gwaith, adnoddau defnyddiol i gyflogwyr a chwestiynau cyffredin ynglŷn â gwahaniaethu ar sail beichiogrwydd a mamolaeth.

 • A yw Prydain yn Decach?

  Darllenwch am adolygiad y Comisiwn ar gynnydd tuag at fwy o ddiogelwch cydraddoldeb a hawliau dynol ym Mhrydain. Wedi’i gyhoeddi yn 2015, mae’r adran hon yn cynnwys yr holl bapurau tystiolaeth ac ymchwil a gyfranogodd i’r adolygiad.

 • Hawliau glanhawyr

  Canfyddwch sut mae’r Tasglu Glanhau wedi ymrwymo i wella amodau gweithio i lanhawyr.

 • Amrywiaeth ym myd darlledu

  Canfyddwch beth mae cyfraith cydraddoldeb yn caniatáu i ddarlledwyr ei wneud er mwyn cynyddu’r amrywiaeth doniau ar y sgrin ac oddi arni fel ei gilydd a darllenwch fwy am waith y Comisiwn i gynyddu amrywiaeth.

 • Atal a thaclo troseddau casineb LGB a T

  Mae ein prosiect ystod eang yn ceisio codi ymwybyddiaeth neu/a datblygu sianeli amgenach ar gyfer adrodd am droseddau casineb yn erbyn pobl LGB a T.

 • Adnoddau addysg ysgol gynradd

  Nid yw fyth yn rhy gynnar i blant feithrin eu dealltwriaeth a dechrau dysgu am yrfaoedd a chyfleoedd addysgol, ac mae llawer yn gwneud eisoes. Yma, cewch adnoddau ar gyfer dysgu gyrfaoedd a chydraddoldeb yng Nghyfnod Allweddol 2.

 • Adnoddau addysg ysgol uwchradd

  Yma, cewch adnoddau ar gyfer llunio cynlluniau gwersi a gwasanaeth, law yn llaw â fideos ac adnoddau hyfforddi eraill. Cafodd y rhain eu cynllunio gyda darparwyr Addysg Ysgol Uwchradd dan sylw.

 • Gwneud Chwaraeon yn gynhwysol

  Canfyddwch am waith y Comisiwn i wneud chwaraeon yn fwy cynhwysol, gan gynnwys ein gwaith gyda Bwrdd Criced Cymru a Lloegr a Premiership Rugby i annog pobl o bob cefndir i gyfranogi ym myd chwaraeon.

 • Fframwaith Mesur Cydraddoldeb

  Canfyddwch fwy am ein gwaith i ddatblygu fframwaith mesur y gellir ei ddefnyddio i asesu cydraddoldeb a hawliau dynol ar draws ystod o arglwyddiaethau yn berthnasol i fywyd yn yr unfed ganrif ar hugain.

 • Ein fframwaith mesur

  Canfyddwch asesiad o ddangosyddion a mesurau cydraddoldeb a hawliau dynol yng Nghymru, Lloegr a’r Alban.

 • Crefydd neu gred

  Canllaw cyflogwr i grefydd neu gred yn y gweithle.

Diweddarwyd ddiwethaf: 04 Jun 2018