Police tape sealing off a crime scene Police tape sealing off a crime scene

Ymchwiliadau ac archwiliadau

Yn yr adran hon cewch fanylion ymchwiliadau ac archwiliadau a wnaed gan y Comisiwn i sicrhau bod pobl a sefydliadau yn cyflawni eu cyfrifoldebau cyfreithiol a moesol o dan ddeddfwriaeth cydraddoldeb a hawliau dynol.

 • Atal Marwolaethau Oedolion â Chyflyrau Iechyd Meddwl yn y Ddalfa

  Gwnaeth yr ymchwiliad hwn fwrw golwg ar farwolaethau annaturiol oedolion â chyflyrau iechyd meddwl yn y ddalfa yng Nghymru a Lloegr. Canolbwyntiom ar garchardai, dalfeydd yr heddlu ac ysbytai seiciatrig.

 • Ymchwiliad i benodiadau bwrdd cwmnïau FTSE 350

  Gwnaeth yr ymchwiliad hwn fwrw golwg ar arferion penodi lefel bwrdd prif gwmnïau FTSE 350. Y nod yw nodi arferion recriwtio sy’n gwneud gwahaniaeth ac yn cyflenwi penodiadau agored, teg ac yn seiliedig ar deilyngdod.

 • Ymchwiliad i Wasanaeth Heddlu’r Metropolitan

  Bydd y Comisiwn yn ymgymryd ag ymchwiliad i wahaniaethu, aflonyddu ac erledigaeth anghyfreithlon gan Wasanaeth Heddlu’r Metropolitan ar eu cyflogeion wrth ymateb i bryderon ynglŷn â’u triniaeth o swyddogion benywaidd, Du a Lleiafrifoedd Ethnig a Hoyw.

 • Penderfyniadau Ariannol Teg: Adroddiad Asesiad Adran 31

  Mae hwn yn adrodd i’r graddau y cyflawnodd Trysorlys EM ei rwymedigaethau cyfreithiol i ystyried effaith Adolygiad Gwariant 2010 y Llywodraeth ar bobl â nodweddion gwarchodedig.

 • Ymchwiliad i aflonyddu ar sail anabledd

  Datgelodd ein hymchwiliad i aflonyddu ar sail anabledd fod cannoedd o bobl anabl yn dioddef trais a bwlio yn rheolaidd, llawer ohono heb gael unrhyw gydnabyddiaeth gan awdurdodau cyhoeddus.

 • Ymchwiliad i ofal cartref pobl hŷn

  Gwnaeth yr ymchwiliad hwn fwrw golwg ar effeithiolrwydd system cymorth a gofal Lloegr wrth ddiogelu a hyrwyddo hawliau dynol pobl hŷn yn gofyn am neu’n cael gofal a chymorth yn eu cartrefu eu hunain.

 • Ymchwiliad i recriwtio a chyflogaeth yn y sector cig a dofednod

  Datgelodd yr ymchwiliad hwn honiadau o gam-drin a gwahaniaethu yn erbyn gweithwyr asiantaeth a menywod beichiog yn y diwydiant cig a dofednod.

 • Ymchwiliad i Farchnata Pobl yn yr Alban

  Canolbwyntiodd yr ymchwiliad hwn ar farchnata pobl i ddibenion cam-fanteisio rhywiol masnachol. Yn sgil y canfyddiadau cafodd deg argymhelliad eu cyflwyno i wneud yr Alban yn amgylchedd mwy gelyniaethus i fasnachwyr pobl.

Diweddarwyd ddiwethaf: 12 Mar 2019