A yw Cymru'n Decach?

Mae ein gwaith dadansoddi wedi nodi saith her allweddol sydd angen mynd i’r afael â nhw yng Nghymru dros y pum mlynedd nesaf. Prif anghyfiawnderau hawliau dynol ac anghydraddoldebau sydd wedi hen galedu yw’r rhain a fydd yn gofyn am ymdrechion sylweddol gan unigolion a sefydliadau sector cyhoeddus, preifat a thrydydd sector.

Lawr lwytho a darllen ein hadroddiad 'A yw Cymru'n Decach?'

Mae gan y Comisiwn ddyletswydd i adrodd ar gynnydd cydraddoldeb a hawliau dynol ym Mhrydain. A yw Cymru'n Decach? yw ein hadroddiad ar gynnydd yng Nghymru ers ein hadolygiad cyntaf Pa mor deg yw Cymru? bum mlynedd yn ôl. Mae’r adroddiad yn bwrw golwg ar feysydd gwahanol o fywyd ac yn adrodd ar le cafwyd cynnydd, lle mae cynnydd wedi aros yn ei unfan neu lle mae’r sefyllfa wedi gwaethygu. 

Drwy’r adroddiad hwn rydym yn nodi nifer o heriau hawliau dynol a chydraddoldeb allweddol yng Nghymru. Mae’n bwysig ein bod yn deall natur a maint yr anghydraddoldebau a’r anghyfiawnderau hawliau dynol fel y gellir canolbwyntio ymdrechion ac adnoddau lle mae eu hangen fwyaf.

Diweddarwyd ddiwethaf: 28 Apr 2016