Mewn cyflogaeth: addasiadau gweithle

Canllaw Aml Dudalen

I bwy mae'r dudalen hon?

 • Employees

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

  • Lloegr

  • |
  • Yr Alban

  • |
  • Cymru

Beth yw addasiadau rhesymol?

 

Mae'r gyfraith cydraddoldeb yn cydnabod y gall sicrhau cydraddoldeb i bobl anabl olygu bod angen newid strwythur y gyflogaeth.

Gallai olygu chwalu rhwystrau corfforol neu ddarparu cymorth ychwanegol i weithiwr anabl neu ymgeisydd am swydd.

Dyma'r ddyletswydd i wneud addasiadau rhesymol.

Mae dyletswydd ar eich cyflogwr i gymryd camau i gael gwared, lleihau neu atal y rhwystrau rydych yn eu hwynebu fel gweithiwr anabl neu ymgeisydd am swydd, pan fo’n rhesymol i wneud felly. 

Nid oes rhaid i gyflogwr wneud addasiadau ond pan fônt yn ymwybodol - neu dylent yn rhesymol fod yn gwybod - bod anabledd gennych.

Pwy sy’n talu am yr addasiadau?

Eich cyflogwr fydd yn talu am yr addasiadau.  

Ni fydd llawer o'r addasiadau y bydd angen i'ch cyflogwr eu gwneud yn ddrud iawn, ac nid yw'n ofynnol iddynt wneud mwy na'r hyn sy'n rhesymol.

Mae'r hyn sy'n rhesymol yn dibynnu ar faint a natur sefydliad eich cyflogwr, ymhlith ffactorau eraill.

Dwyn hawliad yn erbyn eich cyflogwr

Gallwch ddwyn achos yn erbyn eich cyflogwr mewn Tribiwnlys Cyflogaeth os:

 • ydych yn weithiwr anabl, ac
 • y gallwch ddangos bod yna rhwystrau y dylai eich cyflogwr fod wedi'u nodi a bod addasiadau rhesymol y gallai eich cyflogwr fod wedi'u gwneud, ac
 • nad yw eich cyflogwr wedi gwneud dim

Efallai bydd rhaid i'ch cyflogwr dalu iawndal i chi yn ogystal â gwneud yr addasiadau rhesymol.

Gallai methu â gwneud addasiadau rhesymol gyfrif fel gwahaniaethu anghyfreithlon.

Gwybod eich hawliau

Os oes angen addasiadau arnoch, nid yw’n rheswm dilys i’ch cyflogwr eich diswyddo neu beidio â’ch dyrchafu os mai chi yw’r person gorau ar gyfer y swydd pan fo’r addasiadau ar waith.  (O gymryd bod yr addasiadau yn rhesymol).

Rhaid i’ch cyflogwr ystyried eich anghenion mewn perthynas â phob agwedd ar eich swydd.

Penderfynu pa addasiadau sydd eu hangen arnoch

Bydd llawer o ffactorau ynghlwm wrth benderfynu pa addasiadau y dylid eu gwneud.

Byddant yn dibynnu ar eich amgylchiadau unigol.

Bydd angen newidiadau gwahanol ar bobl wahanol, hyd yn oes os yw'n ymddangos bod ganddynt namau tebyg.

Siarad â’ch cyflogwr

Byddai'n ddoeth i'ch cyflogwr drafod yr addasiadau gyda chi, neu mae'n bosibl na fydd yr addasiadau’n effeithiol.

 

 

 

Diweddarwyd ddiwethaf: 18 Nov 2019

Further information

If you think you might have been treated unfairly and want further advice, you can contact the Equality Advisory and Support Service.

Phone: 0808 800 0082
Textphone: 0808 800 0084

You can email using the contact form on the EASS website.

Also available through the website are BSL interpretation, web chat services and a contact us form.

Post:
FREEPOST
EASS HELPLINE
FPN6521

Opening hours:

9am to 7pm Monday to Friday
10am to 2pm Saturday
closed on Sundays and Bank Holidays

Alternatively, you can visit our advice and guidance page.