Cam 5 Archwiliad Cyflog Cyfartal: Datblygu cynllun gweithredu

Canllaw Aml Dudalen

I bwy mae'r dudalen hon?

  • large organisations (50 or more employees)

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

    • Prydain Fawr flag icon

      Prydain Fawr

Os ydych chi wedi gweld gwahaniaethau mewn cyflog na ellir eu cyfiawnhau, rhaid i chi sefydlu cynllun i ddelio â hyn cyn gynted â phosibl.

Dylai’ch cynllun gweithredu:

  • sefydlu pryd a sut fyddwch chi'n datrys materion cyflog, gan ddefnyddio’ch canfyddiadau am unrhyw resymau am y bylchau cyflog o Gam 4 yr archwiliad
  • amlinellu’r rheswm mai dyma'r amser cynharaf pan allwch chi wneud hyn
  • cynnwys undebau llafur perthnasol yn y gwaith pan yn bosib

Os nad ydych chi'n canfod unrhyw wahaniaethau cyflog rhwng y rhywiau na ellir eu cyfiawnhau, bydd eich sefydliad yn dal i elwa o barhau i adolygu a monitro eich polisïau ac arferion cyflogau i gynnal eich safonau cyfredol.

Awgrym: Gosodwch amserlen glir a chadw ati. Cofiwch, gallai oedi achosi risg gynyddol i chi o hawliadau cyflog cyfartal yn eich erbyn, a'r hiraf y bydd yn cymryd i chi ddatrys unrhyw faterion a amlygwyd gan yr adolygiad, y mwyaf fydd y swm o ôl-dâl ac iawndal y gallech orfod ei dalu i hawlwyr llwyddiannus.

Yr hyn y gallai’ch cynllun gweithredu ei gynnwys

Ar lefel sylfaenol, dylai eich cynllun gweithredu cyflog cyfartal gynnwys trefniadau i ddarparu cyflog cyfartal a newid unrhyw bolisïau neu ymarferion sydd yn arwain at gyflog anghyfartal. Gallai camau ymarferol ymwneud â:

Ymwrthodiad

Er y gwnaed pob ymdrech i sicrhau bod y cyngor hwn yn gywir a chyfoes, nid yw’n sicrhau y gallech chi amddiffyn yn llwyddiannus yn erbyn hawliad am gyflog cyfartal. Dim ond llysoedd neu dribiwnlysoedd a all gynnig dehongliadau awdurdodol o’r gyfraith.

Diweddarwyd ddiwethaf: 03 Sep 2020

Cysylltwch â Acas am ragor o wybodaeth

Os ydych yn ymwneud ag anghydfod cyflogaeth neu’n ceisio gwybodaeth ar hawliau a rheolau cyflogaeth, gallwch gysylltu â’r Gwasanaeth Cynghori, Cymodi a Chyflafareddu (Acas):

www.acas.org.uk/helplineonline

Rhadffôn: 0300 123 1100 (8yb-8yh Llun i Wener a 9yb-1yh Sadwrn)

Gwasanaeth Cyfnewid Testun: 18001 0300 123 1100.