Cam 2 Adolygiad Cyflog Cyfartal: Cymharu cyflog rhwng dynion a menywod yn gwneud gwaith cyfartal

Canllaw Aml Dudalen

I bwy mae'r dudalen hon?

 • small and medium organisations (fewer than 50 employees)

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

  • Prydain Fawr flag icon

   Prydain Fawr

Yng ngham 2 eich adolygiad cyflog cyfartal, mae angen i chi gymharu cyflog dynion a menywod yn gwneud gwaith cyfartal i nodi unrhyw anghysondeb na ellir ei gyfiawnhau.

Efallai y bydd yr offer isod yn ddefnyddiol wrth gymharu cyflog:

 

Cwestiwn                                                                                                                                                         

A yw’r enillion sylfaenol yr awr yr un fath i ddynion a menywod yn gwneud y swydd hon?          Ydyn             Nac ydyn

Ydy dynion a menywod yn gwneud y swydd hon yn cael yr un fath o fuddion?                              Ydyn             Nac ydyn

Ydy maint y buddion yr un i ddynion a menywod yn y swydd hon?                                                   Ydyn             Nac ydyn

 

Dylai'r ateb i bob cwestiwn fod yn 'ydyn'. Os nad yw, mae angen i chi ganfod beth sy'n achosi'r gwahaniaethau cyflog hyn.

Er enghraifft, efallai y gwelwch nad yw cyflogau cychwyn pobl yr un fath bob tro, fod gweithwyr rhan-amser yn cael eu talu llai fesul awr na gweithwyr llawn amser, neu fod rhai cyflogeion yn derbyn mwy o daliadau bonws nag eraill.

Ymysg rhai o'r achosion cyffredin o wahaniaethau mewn cyflog rhwng dynion a menywod yn gwneud gwaith cyfartal mae:

 • gwahaniaethau mewn cyflog cychwynnol neu gynnydd mewn cyflog ers ymuno â'r cwmni
 • gwahaniaeth yn hyd gwasanaeth yn y swydd yn arwain at gyflog uwch neu is
 • gwahaniaeth mewn cyflog goramser a shifftiau, gyda rhai swyddi yn denu graddau uwch
 • rhai swyddi yn derbyn comisiwn ac eraill ddim, a
 • rhai swyddi yn derbyn taliadau bonws ac eraill ddim.

Wedi i chi wneud hyn, dylech gael darlun cliriach o'r sefyllfa yn eich sefydliad parthed cyflog dynion a menywod yn gwneud gwaith cyfartal.

 

Ymwrthodiad

Er y gwnaed pob ymdrech i sicrhau bod y cyngor hwn yn gywir a chyfoes, nid yw’n sicrhau y gallech chi amddiffyn yn llwyddiannus yn erbyn hawliad am gyflog cyfartal. Dim ond llysoedd neu dribiwnlysoedd a all gynnig dehongliadau awdurdodol o’r gyfraith.

Diweddarwyd ddiwethaf: 26 Aug 2020

Cysylltwch â Acas am ragor o wybodaeth

Os ydych yn ymwneud ag anghydfod cyflogaeth neu’n ceisio gwybodaeth ar hawliau a rheolau cyflogaeth, gallwch gysylltu â’r Gwasanaeth Cynghori, Cymodi a Chyflafareddu (Acas):

www.acas.org.uk/helplineonline

Rhadffôn: 0300 123 1100 (8yb-8yh Llun i Wener a 9yb-1yh Sadwrn)

Gwasanaeth Cyfnewid Testun: 18001 0300 123 1100.