Archwiliad cyflog cyfartal ar gyfer sefydliadau llai

Canllaw Aml Dudalen

I bwy mae'r dudalen hon?

  • small and medium organisations (fewer than 50 employees)

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

    • Prydain Fawr flag icon

      Prydain Fawr

Mae'r canllaw hwn a thempledi wedi eu cynllunio i'w gwneud yn haws i fusnesau bach archwilio eu systemau cyflog a sicrhau eu bod yn cydymffurfio â chyfraith cyflog cyfartal.

Mae ein hadolygiad cyflog cyfartal tri cham ar gyfer sefydliadau gyda 50 neu lai o gyflogeion. 

Ni ddylai gymryd dim mwy na hanner diwrnod i wirio busnes 20-person gyda phump rolau swydd wahanol. Gallai gymryd llai o amser na hyn os ydych yn gwybod y swyddi’n dda a bod gennych fynediad hawdd i’r gyflogres a’r cofnodion personél.

Os nad ydych yn gwybod y swyddi’n dda, efallai gallwch wneud hyn ar ben eich hun. Os na allwch, efallai bydd angen i chi gynnwys person sydd yn gwybod sut.

Unwaith y bydd gennych yr wybodaeth hon, dilynwch y tri cham yma i gyflawni eich archwiliad cyflog cyfartal:

  1. Pennu os yw cyflogeion yn gwneud gwaith cyfartal
  2. Cymharu cyflog rhwng dynion a menywod yn gwneud gwaith cyfartal
  3. Nodi unrhyw gamau gweithredu sydd angen eu cyflawni

Ymwrthodiad

Er y gwnaed pob ymdrech i sicrhau bod y cyngor hwn yn gywir a chyfoes, nid yw’n sicrhau y gallech chi amddiffyn yn llwyddiannus yn erbyn hawliad am gyflog cyfartal. Dim ond llysoedd neu dribiwnlysoedd a all gynnig dehongliadau awdurdodol o’r gyfraith.

Diweddarwyd ddiwethaf: 26 Aug 2020

Cysylltwch â Acas am ragor o wybodaeth

Os ydych yn ymwneud ag anghydfod cyflogaeth neu’n ceisio gwybodaeth ar hawliau a rheolau cyflogaeth, gallwch gysylltu â’r Gwasanaeth Cynghori, Cymodi a Chyflafareddu (Acas):

www.acas.org.uk/helplineonline

Rhadffôn: 0300 123 1100 (8yb-8yh Llun i Wener a 9yb-1yh Sadwrn)

Gwasanaeth Cyfnewid Testun: 18001 0300 123 1100.