A busy crowded street A busy crowded street

Prosiect Cymorth Cyfreithiol: helpu pobl i gael cynhorthwy cyfreithiol

Prosiect peilot: achosion gwahaniaethu ar sail anabledd

Gallai pobl sydd wedi dioddef gwahaniaethu ar sail anabledd ei gael yn anodd cymryd camau cyfreithiol oherwydd diffyg arian neu gynhorthwy.

Ym mis Ionawr 2017, aeth y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol ati i wella’r sefyllfa drwy lansio’r Prosiect Cymorth Cyfreithiol.

Darparodd y cynllun peilot arian a chynhorthwy cyfreithiol i helpu unigolion sydd wedi dioddef gwahaniaethu i fwrw ymlaen â’u hawliadau a chael mynediad i gyfiawnder.

Helpodd y prosiect hefyd y Comisiwn i gasglu gwybodaeth am achosion gwahaniaethu ar sail anabledd mewn achosion a oedd yn mynd yn groes i Ddeddf Cydraddoldeb 2010, tystiolaeth a allai lywio ein gwaith gorfodi yn y dyfodol. 

Faint o bobl y gwnaethom ni eu helpu?

Roedd ymateb da i’r cynllun peilot ac fe ystyriodd y Comisiwn 182 o faterion ar gyfer ariannu. Roeddem yn gallu cynnig cynhorthwy mewn 118 o’r achosion hyn mewn meysydd yn cynnwys cyflogaeth, addysg a gwasanaeth cyhoeddus.

O’r 118 o achosion hyn:

  • Cafodd 90 eu cymeradwyo ar gyfer cam cyntaf yr ariannu, gan gwmpasu gwaith cyn-hawlio megis cyngor, paratoi tystiolaeth ac ymchwil cyfreithiol
  • Cafodd 28 eu cymeradwyo ar gyfer yr ail gam ariannu, gan gwmpasu paratoi ar gyfer gwrandawiadau a chynrychiolaeth ynddyn nhw

Nid oedd angen ariannu 24 o achosion, er enghraifft, cafodd yr achos ei ddatrys cyn ei gyflwyno i’r llys ar ôl i ni gynnig help.

Yn gyfanswm, darparom £189,000 ar gyfer cynhorthwy cyfreithiol ar draws 94 o achosion.

Diolch i arian gan y Comisiwn, bydd Tara Porter yn gallu bwrw ymlaen â’i hachos yn erbyn Network Rail ar ran ei mab Owen, sydd ddim yn gallu defnyddio ei orsaf leol gan nad oes mynediad iddo heb risiau. Heb yr arian, ni fasai Tara wedi gallu cael mynediad i gyngor gan fargyfreithiwr. 

Oherwydd llwyddiant y prosiect peilot wrth helpu unigolion megis Owen, mae’r Comisiwn yn ailgyflwyno’r fenter yn 2017 i edrych ar wahaniaethu ym myd addysg.

Mae’r dystiolaeth yr ydym wedi’i gasglu am yr achosion, hefyd wedi rhoi mwy o fewnwelediad i ni o’r math o wahaniaethu y gallai pobl anabl ei ddioddef, a bydd yn parhau i lywio’r gwaith a wnawn. 

Lle na gynigom ariannu

Dim ond 64 o’r achosion a ystyriom na gafodd eu hariannu. Y rhesymau am beidio yn cynnwys:

  • Nid oedd y mater yn ymwneud â Deddf Cydraddoldeb 2010 neu wahaniaethu ar sail anabledd
  • Rhedodd y mater allan o amser ar gyfer achosion cyfreithiol
  • Cafodd yr achos ei ddatrys cyn ei gyflwyno i lys, ac felly nid oedd angen ei ariannu
  • Ni ddarparwyd digon o dystiolaeth i sicrhau arian 
  • Ni allodd cynrychiolwyr gael gwybodaeth neu gyfarwyddiadau pellach gan y person a ofynnodd am help
  • Daethpwyd o hyd i arian amgenach neu cafodd y cais ei dynnu’n ôl.

 

Diweddarwyd ddiwethaf: 06 Sep 2017