Y Gweithlu Anweledig: Arferion Cyflogaeth yn y Sector Glanhau

Cyngor a Chanllawiau
 

I bwy mae'r dudalen hon?

  • Employees

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

    • Prydain Fawr flag icon

      Prydain Fawr

First published: 01 Aug 2014

This is the cover for The invisible workforce - employment practices in the cleaning sector summary report

Ym mis Medi 2013 lansiodd y Comisiwn brosiect i archwilio ymarferion cyflogaeth yn y sector glanhau yng Nghymru, Lloegr a’r Alban. Roeddem am ddeall sut mae cyflogwyr yn cydymffurfio â’u rhwymedigaethau cydraddoldeb yn y gweithle ac yn parchu hawliau dynol. Gwnaethom ganolbwyntio ar lanhau annomestig, safonol yn y sectorau swyddfa, iechyd, manwerthu, trafnidiaeth a hamdden gan mae’r rhain oedd y defnyddwyr mwyaf o wasanaethau glanhau. Cyhoeddom ein canfyddiadau ym mis Awst 2014. I gefnogi’r sector i barchu pob hawl gweithle mae ein hadroddiad yn cynnwys argymhellion ar gyfer y cyrff allweddol yn y sector.

Mae ein hargymhellion yn canolbwyntio ar y canfyddiadau mwyaf arwyddocaol, ac yn mynd i’r afael â’r angen i wella amodau glanhau i lanhawyr, codi ymwybyddiaeth o hawliau cyflogaeth a sefydlu ymarferion caffael mwy cyfrifol.

Lawr lwytho’r adroddiad

Download as PDF Download as Word Doc Welsh language version Word